http://www.wannawatches.com

2058 MÜHENDİS ve VETERİNER ALIM İLANI YAYIMLANDI » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:53

2058 MÜHENDİS ve VETERİNER ALIM İLANI YAYIMLANDI

2058 MÜHENDİS ve VETERİNER ALIM İLANI YAYIMLANDI
Son Güncelleme :

20 Haziran 2017 - 10:09

KAMU BİLGİ ANDROİD İLE İLANLARI ANDROİD UYGULAMAMIZDAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA
(İL,İLÇELERDE) İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS VE
VETERİNERHEKİM ALIM İLANI
1-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.05.2016 tarihinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında
ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesine göre 1341 Mühendis, (874 Ziraat, 328 Gıda, 96 Su Ürünleri, 10
Balıkçılık Teknolojisi, 33 Harita Mühendisi) 717 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 2058
sözleşmeli. personel. alınacaktır.
2-Tercih işlemleri 23 Haziran 2017 tarihinde başlayacak, 04 Temmuz 2017 tarihinde sona
erecektir. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2017/6 Tercih
Kılavuzunda lisans düzeyinde tercih yapılabilecek sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır.
Kılavuz, 22 Haziran 2017.tarihinden itibaren ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır. Adayların, Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan tercih
yapabilmeleri için, 22.05.2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS lisans sınavına girmiş ve
KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
3- Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre, internet üzerinden TC Kimlik
Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yolu ile
gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. KPSS-2017/6 tercih
kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri
gerekmektedir.
4-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler,
istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
internet sayfasında (www.tarim.gov.tr.) adresinde ilan edilecektir.

5-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ayrıca
göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
6-tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

 

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının 1,4,5,6,7 ve 8 inci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş
olanlar, göreve başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip
olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde
getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla
birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak
pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları
taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
a) Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak.
Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği
pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali
bulunmamak.
c) KPSS’ye girmiş ve (2016-KPSS Lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için
KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim
pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından
yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve
nitelikleri taşıyan adaylar, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan
pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçeler ile başvuru tarihlerini
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları
tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların,
müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri
yapılmayacaktır.
3- BAKANLIĞIMIZDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE HALEN
GÖREV YAPMAKTA OLUP EŞ VE SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE YER
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYANLAR İLE AYNI SEBEPTEN DOLAYI SON BİR (1)
YIL İÇİNDE İSTİFA EDENLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA :
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci
maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c)
bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam
edilebilirler. Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk
defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü,
yer almaktadır.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun
4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisna
kapsamına girenlerin dışında olanlara müracaat (tercih) yaptırılmayacaktır. Bu hükümler
kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen
istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık
süre şartına tabi tutulmadan bu yerleştirme işlemine müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu
çerçevede;

– Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine
anılan Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan,
kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan
(üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya
mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.)
bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması
nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel
sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya
kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların
müracaatları alınmayacaktır.

– Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine
anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlardan,
sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite
hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü
olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin
sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet
biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer
değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu,
epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün
olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

– Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan
değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.
Bu maddede belirtilen şartları taşıyan adaylardan 23/06/2017 tarihinden 29/06/2017
tarihi saat 12:00’a kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne
durumlarını belgeleyerek intikal ettirenlerin ÖSYM tarafından tercih yapabilmeleri
sağlanabilecektir. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz ettirmeyenlerle ilgili herhangi bir işlem
tesis edilmeyecektir. Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak
çalışanlardan bu yerleştirmeye müracaat edip de yerleştirilenlerin yukarıda belirtilen istisnalar
kapsamına girmemeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları gerçekleşmiş
olsa bile bu durumun anlaşılması halinde atamalar iptal edilecektir.

 

Asıl ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?6a62cd72-39f7-4189-987a-294c6fd5ff27