http://www.wannawatches.com

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 03:49

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

19 Ağustos 2017 - 9:56

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli (657 sk.4/B)
Personel İstihdamı Sınav İlânı

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak
uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 194 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 90
sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) ve 16 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) olmak üzere toplam 300
personel alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans
mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3,
önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016)
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar
başvurabilecektir. EK-1/A-B-C listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam
edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı
maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
i) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans
mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve
ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
ii) Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla
verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı
metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı Ankara, İstanbul ve İzmir
adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan
üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava
alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit
edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı
içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam
yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin
edilecektir),
b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca
onaylı örneği,
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon
başkanlığınca onaylı örneği,
d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını
gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek
yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet
meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden
mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği,
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu
ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).
4) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına
veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması
gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak,
masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre
Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya
diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet
komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet
komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)
5) Başvuru tarihi:
Başvurular 17 Ağustos 2017 Perşembe günü başlayıp, 5 Eylül 2017 Salı günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
6) Sınav yeri:
Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili
adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon
için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da
uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 20 Eylül
2017 Çarşamba günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:
30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş
hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının
tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
A- Zabıt kâtibi unvanı için;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen
kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak
istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü
sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru
kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
B- Mübaşir unvanı için;
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre
oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
C- Teknisyen unvanı için;
Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre
oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 9 Ekim 2017 Pazartesi günü
komisyonda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
10) Sözlü sınav tarihi ve saati:
16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre
adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde
takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)
12) Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt
kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken;
öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve
adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle
sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan
başlayarak sıralanacaktır.
13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde
istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların
sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
15) Adaylar sadece tek bir sözleşmeli pozisyon için tek bir adalet komisyonuna başvuru
yapabileceklerdir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava
girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.
16) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer
değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete
uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava
girmeleri önem arz etmektedir.
17) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun
görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK–1/A, B, C listeler aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur.
EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/C : Sözleşmeli teknisyenlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-2 : Başvuru Formu

 

ilan detayı: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?ebb977e3-ab72-4eeb-9a4f-d91bae694fc9