http://www.wannawatches.com

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100 SAĞLIK PERSONELİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 09:33

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100 SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100 SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
Son Güncelleme :

02 Haziran 2017 - 9:00

ALINACAK BRANŞLAR

Hemşire: * Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, *01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) : Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak, * 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak.

Diyetisyen: Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak, * 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları
iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
-Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 1 katı, diyetisyen ve diğer sağlık
personeli pozisyonları için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen
yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine
şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
013

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı),
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),
7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).
8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) (Belge teslimi için
gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması
gerekmektedir)

 

ilan sayfası: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?940a3c21-6ab4-4c82-8c80-f7ec5434a9be