http://www.wannawatches.com

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Avukat Alım İlanı » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 22:38

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak
Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim
Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre münhal
bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Son Güncelleme :

27 Kasım 2017 - 9:31

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
AVUKAT ALIM İLANI

 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen genel şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
KPSSP3 puan türünden, asgari 60 (altmış) puan almış olmak.
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

2 – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1) Sınava başvuru şahsen yapılacaktır.
(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, http://personel.bilecik.edu.tr web sitemizden temin edecekleri
Avukatlık Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma ekleyeceklerdir.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların
diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
b) Üç adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş olacak)
c) KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı.
ç) Özgeçmiş.
d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır.
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

Başvuru Yeri:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı / BİLECİK – 0228 214 1087
Başvuru Tarihleri:  25/11/2017 – 08/12/2017
Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi:  12/12/2017
Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı 26/12/2017 Saat:10:00
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı 12/01/2018 Saat:10:00

 

(1) Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 25/11/2017 – 08/12/2017 tarihleri arasında
şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.
(3) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp
taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup,
başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet
sayfasından yayımlanacaktır.
NOT: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit
edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan
başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur.
KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı giriş sınavına
çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasında
duyurulacaktır.
4 – YAZILI SINAV KONULARI
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
j) 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.
5 – SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört
katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday
ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en
az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı
sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.
6 – SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Yazılı Sınav Konularına (4.maddede belirtilen) ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından
(a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
7 – SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR
(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı
kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan
başarı listesi üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.
(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay
süreyle geçerlidir.
(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil
etmez.
(4) Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar
sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
8 – GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
9 – ATANMA İŞLEMLERİ
Atamadan önce istenecek belgeler
(1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına
dair yazılı beyanı,
d) Mal bildirimi.
Avukat kadrosuna atanma
(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre
içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.
(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda
başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların
yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten
itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu
atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama
işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63
üncü maddeleri uygulanır.

 

dpb linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?b4e05a79-f9ff-4107-a2ef-03391cb8859c