http://www.wannawatches.com

DANIŞTAY 60 ZABIT KATİBİ VE 25 DESTEK PERSONELİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:48

DANIŞTAY 60 ZABIT KATİBİ VE 25 DESTEK PERSONELİ ALACAK

DANIŞTAY 60 ZABIT KATİBİ VE 25 DESTEK PERSONELİ ALACAK
Son Güncelleme :

20 Haziran 2017 - 10:15

KAMU BİLGİ ANDROİD İLE İLANLARI ANDROİD UYGULAMAMIZDAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

60 ZABIT KATİBİ İLANI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016
KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile
sözleşmeli personel pozisyonunda 60 (altmış) adet Zabıt Katibi alımı yapılacaktır.
I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı
günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.)
Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin
edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve
fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.)
Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.
Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna
atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve
sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun
olmak,
b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi
itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile
imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş
hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.
C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr
temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak
imzalanacaktır.)
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz
tarafından teyit edilecektir.)
d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama
kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış
olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
A- Uygulama sınavı;
Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek
puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı
kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde
sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak
uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla
kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç
dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde;
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki
kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz
önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az
doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)
B- Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması
gerekir.
C- Nihai Başarı Listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının
%40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle
yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Sonuçlar sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde
ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
edebilirler.
III) YERLEŞTİRME
a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı
nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde
yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal
edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme
yapılacaktır.
IV)SÖZLEŞME ÜCRETİ
UNVAN SAYI MEZUNİYET DURUMU SÖZLEŞME ÜCRETİ (BRÜT TL)
En az Önlisans Mezunu Olanlar 2.158,23 TL
Zabıt Katibi 60
Diğerleri (Lise ve Dengi Okul Mezunu) 2.116,95 TL
Kamuoyuna duyurulur.

 ASIL İLAN LİNKİ: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?e2b8e26a-37f5-409d-a1d3-46179bfc47dc

25 DESTEK PERSONELİ İLANI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016
KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda;
10 (on) Hizmetli ve 15 (onbeş) Şoför hizmetinde çalıştırılmak üzere toplam 25 (yirmibeş)
Destek Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı
günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.)
Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin
edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve
fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.)
Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.
Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin Genel Şartlar başlıklı
5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde yer alan “İlk defa Devlet
memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın
yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü
uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35
yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru
yapabilirler.)
c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre
(lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA;
1) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2) Şoför Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) (E) * sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
(*) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016
yılında yapılan düzenlemeler sonucu E sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen D ve DE sürücü
belgelerine sahip olan adaylar da başvurabilir.
III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden
http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup,
fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz
tarafından teyit edilecektir.)
d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama
kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
e) Şoför hizmetinde çalıştırılacak destek personeli başvurusunda bulunacaklar için sürücü
belgesi fotokopisi,
f) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış
olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
IV- UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
A- Uygulama sınavı:
Şoför Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin; Merkezi Sınavda alınan puanlar esas olmak
üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının on katı kadar aday, araç başında
kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır. Uygulama sınavına
alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde
ayrıca ilan edilecektir.
B- Sözlü sınavı:
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca
yapılacaktır. Sözlü sınavına, uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü,
uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli pozisyonlarda ise, başvuran adaylar arasından
merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak
üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının 5 (beş) katı aday
çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da
sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan
üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü
sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
C- Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca
Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda; Hizmetli istihdamı için merkezi sınav
puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, Şoför istihdamı için merkezi sınav
puanının %40’ı uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si
alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu
değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre ilan
edilen sözleşmeli personel istihdam sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek
aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonuçların yayımlanma
tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı
olarak itiraz edebilirler.
III- YERLEŞTİRME
A. Göreve başlatılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte
sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
B. Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti
halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre
işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
C. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri
iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre
sözleşme yapılacaktır.
IV- SÖZLEŞME ÜCRETİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylarla aşağıda gösterilen Aylık Brüt Sözleşme
Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.
UNVAN SAYI SÖZLEŞME ÜCRETİ (BRÜT TL)
Destek Personeli
(15 Şoför ve 10 Hizmetli 25 2.024,03 TL
hizmetinde çalıştırılmak üzere)
Kamuoyuna duyurulur.

ASIL İLAN LİNKİ: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?5614fca9-2d82-4f32-83e1-d71e0bb0ed3f