http://www.wannawatches.com

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 Kur'an Kursu Öğreticisi Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 04:38

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 Kur’an Kursu Öğreticisi Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 Kur’an Kursu Öğreticisi Alacak
Son Güncelleme :

02 Ağustos 2017 - 11:29

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi
kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda
belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak
adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

Taşra Teşkilatı Kur’an Kursu Öğreticisi D.H.S  200 kişi

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
6. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
7. Hafız olmak,
8. Erkek olmak,
9. Başkanlığımızca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit
Sınavının (MBSTS) her hangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10. Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışmamak veya bu unvanda
müktesebi bulunmamak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine,
taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek
İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen
başvuracaklardır.
* Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına adaylardan istenen belgeleri
getirmeleri halinde üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 01.08.2017 (saat 08:30)-08.08.2017 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ek
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir
IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav; Antalya, Bursa, Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon
illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri
sınav merkezini başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.
2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
3. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
4. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katına kadar aday sözlü
sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden
fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Adaylar sözlü sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
c) Hitabet. (10 puan)
konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
6. Kur’an Kursu Öğreticiliği sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında
yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel
Kültür Yeterlikleri” ile “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas
alınacaktır.
7. Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
8. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı ve pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında
başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da
eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.
VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden
öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII- ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamaya ilişkin hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik
ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi :Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail :[email protected]
Telefon :(0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ