http://www.wannawatches.com

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Alımı » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:38

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Murakıplık (Bayan) Alımı
Son Güncelleme :

30 Ekim 2017 - 9:25

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi
belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Murakıp (Bayan)” alımı
yapılacaktır.
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Taşra Teşkilatı Murakıp DHS 50
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak,
5. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
çalışıyor olmak,
6. Bayan olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı
bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
* Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar, istenen belgeleri
getirmeleri halinde, başvuru işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
2. Başvurular 30.10.2017 (saat 08:30)-13.11.2017 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular, Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
* Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
* Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.
* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir metinde/dilekçede yer alacaktır.
IV. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sınav Konuları;
Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim (25 puan),
b) Dini Bilgiler (25 puan),
c) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (30 puan)
d) Genel Kültür, genel yetenek, temsil kabiliyeti, ifade etme yeteneği (20)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
2. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından
sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ilan edilecektir.
3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav)
adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamaya ilişkin hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.
VIII. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Sayfa 3 / 3
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
IX. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : [email protected]
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?7308d009-3bc0-424c-b669-855cf7fe1d99