http://www.wannawatches.com

İller Bankası A.Ş. 155 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:12

İller Bankası A.Ş. 155 Sözleşmeli Personel Alacak

İller Bankası A.Ş. 155 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

08 Kasım 2017 - 13:18

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak
çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker alınacaktır.
2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu
bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda
denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden
birini bitirmiş olmak,
Tekniker pozisyonu için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro
Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan
mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından
kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış
olmak,
ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
h) Bankaya alınacak Mühendis ve Teknikerlerin öğrenim dalları itibariyle dağılımı
aşağıdaki şekildedir:

 

BAŞVURULAR
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 06/11/2017 – 21/11/2017 tarihleri
arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6
ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık
olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede
(Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim
edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi
657.Sokak No:14 06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü / kargo)
göndereceklerdir.
c) 21/11/2017 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 18:00) sonra yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması
gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın
başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak
başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
d) Adaylar; Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için
başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir
değişiklik yapamayacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek
KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan
ve ayrı ayrı belirtilen sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın
web sayfasında ilan edilir.
4. BAŞVURU BELGELERİ
Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı
ve aşağıda istenilen;
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından
kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim
etmek zorundadır.
c) KPSS sonuç belgesi fotokopisi,
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı
ile birlikte yapılır.
5. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup,
sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.
6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri
değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan almak gerekir.
7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak
yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana
öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen
sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın
web sayfasında ilan edilir.
Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az
sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı
branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan
tamamlanabilir.
Giriş sınavını kazanan adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten
itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler
ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş
geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha
uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
8. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği”
hükümleri uygulanır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan
sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve
(312) 303 33 11 – 12 numaralı telefondan edinilebilir.

 

ilan linki : http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?16afb1b5-f6de-4f57-b4e5-335eba8df674