http://www.wannawatches.com

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 09:03

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alacak
Son Güncelleme :

07 Haziran 2017 - 18:11

GENEL ESASLAR
a. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ihtiyacı için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, 375 sayılı KHK’ya tabi, açıktan temin
yoluyla, Ankara’da görevlendirilmek üzere, (18) sözleşmeli Bilişim Uzmanı (kadın/erkek)
alınacaktır. Başvurmaya istekli adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.
b. Genel Nitelikler:
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel koşulları
taşımak,
(2) Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca
kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya, fakültelerin 4 yıllık
Endüstri, İstatistik, Matematik, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olup Bilgi
Sistemleri, Elektrik ve Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarında yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak,
(3) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime
sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
(4) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
(5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
b. Özel Nitelikler:
(1) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
(2) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
(3) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
(4) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
(5) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
(6) Bu kılavuzun sonunda mevcut TABLO-1’de yer alan özelliklere sahip olmak.

 

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
ADAYLAR SADECE BİR UNVANDA BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR.
a. Başvuru Tarihi: Başvurular, 07 Haziran 2017 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve
03 Temmuz 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvurular sadece
www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir
unvanda başvuru yapacaklardır.
b. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması: Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve
kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri,
14 Temmuz 2017 tarihinden sonra www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde
duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
c. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri: Sınav/Sınavlar,
24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığında (İncek/Çankaya/ANKARA, Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam
Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir) icra edilecektir.
ç. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge
kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar
nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması hâlinde, en yüksek puanlıdan
başlayarak sıradaki adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine
bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayınlanan sıralarına göre çağrılması
muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından arandıklarında kendilerine
ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.”
3. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT
SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR
a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 24-28 Temmuz 2017 tarihlerinde,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30’da
başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine
alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00’da hazır bulunacaktır.
Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi
tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren
www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta,
telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen
tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları
mümkün değildir.
b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.
4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA
GELİRKEN GETİRİLECEK BELGE VE MALZEMELER
Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı
ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri tanzim ederek getireceklerdir.
a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti [öğrenim durumları, unvanların
karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya
yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi eklenecektir] b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı veya yeni tip T.C. Kimlik Kartı fotokopisi. (Nüfus cüzdanı
veya TC Kimlik Kartının aslı adayların yanında bulunacaktır).
c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan, 2016 veya 2017 KPSS P3 puan türünden
alınan notun sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (Seçme aşamalarına başvuran adaylar için
KPSS sınavına giriş şartı aranmayacaktır. Ancak, yönetmelik gereği KPSS sonuç belgesi olmayan veya
ibraz etmeyen adayların notu, KPSS P3 puan türünden 70 puan olarak değerlendirilecektir.)
ç. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli biyometrik fotoğraf (fotokopi bilgisayar çıktısı vb.
kabul edilmez).
d. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.
e. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden, muhtarlıklardan veya e-devlet üzerinden alınan
belgeler kabul edilecektir.)
f. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi
en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton
dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle
konulmayacaktır.)
Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun
kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş,
5. DİĞER HUSUSLAR
a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. b.
İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız,
başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.
c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS
puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir.
Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.
İlan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama
işlemi iptal edilecektir.
ç. Değerlendirme sonuçları, asıl ve yedek olarak internet adresinden www.jandarma.gov.tr
duyurulacak, ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir
adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
d. Faaliyet takvimi, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya
sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internet’ten takip ediniz.
e. Şahsen başvuru yapan ve sınav merkezine gelen adayların yanlarında cep telefonu, sesgörüntü
kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları bulundurmaları yasaktır. ( Bu
cihazları yanında getirmek zorunda kalanlar, girişte kurulacak emanet bölümüne bu cihazları teslim
edeceklerdir. Gecikmeye sebep olunmaması için bu durumdaki adayların sınav saatinden önce sınav
merkezine gelmeleri gerekmektedir.)
İRTİBAT NUMARASI: 0312 464 4836 464 8670
6. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA
ULAŞIM
a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile
gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan
hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu,
Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı
önünden geçmektedir.
b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192
numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile
ulaşılabilir.
DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen
adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer
nizamiyelere gelen adaylar Yerleşkeye alınmayacaklardır.

 

ilan ayrıntıları bu linkte: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?4b134af4-f8b7-48c4-ae0b-069fae64cda3