http://www.wannawatches.com

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:07

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALACAK

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALACAK
Son Güncelleme :

24 Nisan 2017 - 20:07

BAŞVURU TARİHİ : 24 NİSAN–22 MAYIS 2017

1. TANITIM VE GENEL BİLGİLER
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi
(1) Jandarma Genel Komutanlığının temel subay kaynağı olan Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi, Ankara ilinde bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu
miktarda subay yetiştiren, İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur. Jandarma ve Sahil
Güvenlik Fakültesinde (JSGF) subay diplomasının yanı sıra Kamu yönetimi lisans programında
ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilmektedir. .
(2) JSGF de öğrencilere lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi
verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil imkânı sunulmaktadır.
(3) JSGF den mezun olan subaylar ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanmasında
temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kademelerinde görev almaktadır.
Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb. ) devlet tarafından
karşılanmaktadır.
(4) Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylara sağlık, lojman ve
askeri tesislerden faydalanma OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte görevlerinde başarılı
olan subaylara yurt içinde ve dışında lisans üstü eğitim alma çeşitli kurslara katılma ve geçici/ daimi
görevlere atanma imkanları da sunulmaktadır.
(5) 2017 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinin İngilizce hazırlık sınıfına
(200) erkek öğrenci alınacaktır.
(6) Ulu önder ATATÜRK’ün ifadesiyle “…her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve
sadakatle bağlı, tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan, tarihi kahramanlıklarla
bezenmiş Jandarma Genel Komutanlığı’nın onurlu subayları arasına katılmak isteyen gençlerimizi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz.
b. Genel Bilgiler
(1) Bu kılavuz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvuru ve seçme sınavları
esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve dağıtımı
yapılmamaktadır.
(2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 24 Nisan 2017- 22 Mayıs 2017 tarihleri
arasında www.jandarma.tsk.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden başvurularını yapacaktır.
Belirtilen internet adreslerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.
(3) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine başvurabilmek için; YGS-5 veya YGS-6
puan türlerinden 180 ve üzerinde puan almış olmak yeterlidir. Başvuruda bulunan her bir aday
YGS-5 veya YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olan esas alınarak sıralanacaktır.
Alınacak öğrenci kontenjan miktarının on katından az olmayacak sayıda aday, şahsen başvuruda
bulunmak ve sınavlara katılmak üzere bu sıraya göre çağrılacaktır.
(4) Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için başvuruda bulunan ve taban
puan üzerinde puan alarak ikinci aşama sınavlara davet edilen adaylardan 50 TL. “sınav ücreti”
alınacaktır. Sınav ücretlerinin yatırılması, ilgili başlık altında detaylı şekilde açıklanacaktır. Şehit ve
vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacaktır.
(5) Adayların çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.jandarma.tsk.tr –
www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı /tebligat
yapılmayacaktır.)
(6) Sınavlara çağrılan adaylardan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde icra
edilecek Fiziki Yeterlilik ve Mülakat sınavlarında başarılı olanlar, seçim aşamalarında aldıkları
puanlar ve 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) puanına göre tekrar sıralanacaktır. (Lisans
yerleştirme sınavında TM puanının en yükseği değerlendirmeye alınacaktır.)
(7) Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan, Jandarma ve Sahil
Güvenlik Fakültesine alınacak öğrenci sayısının % 5’i oranındadır. Genel sıralama içerisinde başarılı
olan adaylar bu sıralamanın dışında değerlendirilir.
(8) LYS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
(9) Adaylara, 2017 yılı JSGA başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir
belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adreslerinden durumlarını ve yapacakları işlemleri
takip etmeleri gerekmektedir.
(10) İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan
doğan sorumluluk adaylara aittir.
(11) Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar “TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki hükümlere göre sağlık raporu almak
üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edileceklerdir. “Jandarma ve Sahil
Güvenlik Fakültesi öğrenci adayı olur” sağlık raporu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere
Jandarma ve Sahil güvenlik Akademisi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
a. Genel Koşullar
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak
birlikte yaşamamak,
(3) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle
yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak)
(4) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(5) YGS’ye katılmış ve Senato tarafından belirlenen taban puan veya üzerinde not
almış olmak, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini
almak,(2017 yılı için belirlenen taban puan (YGS-5 veya YGS-6 puan türlerinde 180) LYS’ye
katılabilmek için alınması gereken en düşük puandır. Bu nedenle şehit ve vazife malulü eş ve
çocukları için taban puanın en az % 80’ini almak şartı bu yıl uygulanmayacaktır.)
(6) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(7) T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak,
(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar”
başlıklı 7’nci Bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya
idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak
(9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına mahkûm olmamak,
(10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak
veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
(12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun
bırakılmış olmamak,
(13) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil
okullardan çıkarılmamış olmak,
(14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(15) Bakanlar Kurulu Kararları ve Mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul
edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisaklı bulunmamak
(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan
sunmak,
(17) Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
ÖNEMLİ!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi seçim aşamalarına katılmak veya bu
aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programlarına kayıt
yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
b. Belge inceleme Komisyonunda İstenecek Belgeler:
(1) T.C.Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.
(2) Sınav Başvuru Dilekçesi, (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden “personel/öğrenci
alımı” sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sınav
ücretinin yatırılması çağrısı alan ve bu ücreti yatıran adaylar tarafından sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya
hak kazandınız” ibresi bulunan bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır. Bu form başvuru dilekçesi yerine kabul
edilecektir. )
(3) Lise diplomasının veya 05 Eylül 2017 tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi,
(4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
(5) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre
yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında
başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai
saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için
bilgilendirilecektir.)
(6) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı
üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.
(7) Şehit ve vazife malullerinin malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından
başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik
onaylı örneği.
(8) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.
(Sınava çağrılan adaylar için örnek form duyuru sayfasında yayımlanacaktır.)
(9) Aday adına bilgisayar ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4 suret
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği,
Https://app1.jandarma.tsk.tr/PTSAday/Aday.aspx internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile,
talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı
soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik
yapılmayacaktır.)
(10) Başvuru sırasında beyan edilen sporcu lisansları, yarışma derecelerine ait belgeler,
yabancı dil sınavlarına ait sınav sonuç belgeleri ile özel ve resmi kuruluşlardan alınan eğitim
sertifikaları. (Bu belgeler belge inceleme komisyonlarında inceleneceğinden, beyanlarınızı elinizde mevcut
olan belgelere göre yapmanız önemlidir. Aynı belgeler mülakat sınavına girmeye hak kazanmanız halinde
komisyonca değerlendirmeye alınabileceğinden yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.)
(11) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı, soyadı,
T.C. kimlik numarası ve “2017 JSGA Fakülte Sınavı” ibaresi olacaktır..)
(12) YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
(13) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu,
UYARI!
Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılır.
c. Sağlık ile İlgili Koşullar
(1) Başvuruda bulunacak adaylar için;
(a) Vücut yapısı düzgün olmak, uzuv eksikliği veya fazlalığı ve ilk bakışta görevi
etkileyecek bariz fiziki kusuru bulunmamak
(b) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, büyük
çaplı yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
(c) Renk körlüğü ve şaşılık gibi kusuru olmamak
(ç) İstenen boy, kilo ve vücut kitle indeksi(VKİ) değerleri aralığında olmak
(2) Başarı sıralamasında asıl ve yedek aday listesinde yer alanlar için;
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen
sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden
“Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
DİKKAT!
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu
Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.
c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar
(1) En fazla 21 yaşında (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu) olmak. (Adayların yaşının
hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2017 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır.
Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu
husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
(2) Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı
halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu
durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında,
bütün işlemleri iptal edilecektir.
(3) EK-A’da yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık,
şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
DİKKAT!
Sınavlara gelmeden önce, ön sağlık, boy-kilo-VKİ ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadığınızı
başvuru kılavuzundan bir kez daha dikkatle incelemeniz, sınavlarda aranan kıstaslara göre
sağlık kontrolleri ile doğru boy-kilo ölçümünüzü yaptırmanız, sizin ve ailenizin maddi ve
manevi kayba uğramanızı önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna, vücut ağırlığına
ve VKİ sahip olmayan adaylar sınavda elenmektedir.
d. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar
(1) Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 05 Eylül 2017 tarihine kadar mezun
olacak durumda olmak,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılacak olan
Yükseköğretime Geçiş Sınavına katılmış ve YGS-5-veya YGS-6 puan türlerinde 180 ve üzeri puan almış
olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavına katılmış olmak,
(3) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma
ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış
olmak,
(4) Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı
kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
e. Başvuru İşlemleri
(1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvurular, 24 Nisan–22 Mayıs 2017 tarihleri
arasında www.jandarma.tsk.tr – www.jsga.edu.tr internet adreslerindeki başvuru ile ilgili alanlara,
aday tarafından gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde yapılacaktır.
(2) İnternetten yapılan başvuru işleminin yazıcıya bağlı olmayan mobil cihazlarla yapılması
halinde, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan tekrar giriş yapılarak; kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres
bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını almaları ve sınav dönemine kadar muhafaza etmeleri adayların
menfaatine olacaktır. (Adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını
ibraz etmeleri gerekmektedir).
(3) Adaylar başvurularını İnternet Explorer tarayıcısını kullanarak
yapacaktır.(Chrome, Firefox, Opera vb. tarayıcılar üzerinden müracaat yapılamamaktadır) .
(4) Başvuru formu doldurulurken sadece büyük harf kullanılması gerekmektedir.
Kimlik bilgileri girilirken Nüfus Cüzdanında yazdığı şekilde giriş yapılacaktır.(Aksi halde MERNİS sistemi
ile eşleşmeyeceğinden hata vermektedir.)
(5) Adaylar, başvuru süresi içerisinde ve sonrasında TC Kimlik Numaraları ile sisteme
girmek suretiyle bilgilerini kontrol edebilecek ve sınav ile ilgili duyuruları takip edebileceklerdir.
(6) Sınav aşamalarına ait ilanlar internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.
(7) İnternet ortamında yapılacak başvurular 22 Mayıs 2017 tarihinde saat 17.00’da sona
erecektir.
(8) Doğum tarihi uygun olmayan adaylar başvuru yapamazlar.
(9) Başvuru yoğunluğu nedeniyle veya teknik herhangi bir nedenle internet üzerinden
başvuru yapamayan adayların, başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri
gerekmektedir.
(10) Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir.
Tüm adayların www.jandarma.tsk.tr – www.jsga.edu.tr internet adreslerinde
yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
f. Başvuru Sırasında “Özel Durumlu” Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
(1) Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel
durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini işaretleyecektir. Özel
durumlu adaylar, seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.(Bu seçeneğin boş
bırakılması halinde diğer bölümlere geçmek mümkün değildir.)
(2) Özel Durumlu Adaylar ifadesi;
(a) Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarını,
(b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanların eş
ve çocuklarını kapsamaktadır.
(3) Özel durumlu adaylar, ilgili bölümde çoklu seçenek açıldığında kendilerine uyan
seçeneği işaretleyeceklerdir.
g. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması,
(2) Öğrenim durumu, yaş, özel durum vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık
olması,
(3) Başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması,
(4) Başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması,
(5) Sınav ücretinin süresi içerisinde yatırılmaması veya başka kişi adına yatırılması
(6) Başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması,
(7) J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığında veya komisyonlar tarafından
yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi
durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.
(8) Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili
itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına
ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

3. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI
a. Hiçbir adaya, başvurusunun kabul edildiğine, belirlenen taban puanı geçtiğine ve sınava
çağrılma hakkı elde edip etmediğine dair posta yoluyla yazılı veya telefonla SMS türü bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
b. Adaylara, sınav ücreti yatırma çağrısı, sınav günlerinin bildirilmesi vb. gibi duyurular
www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
c. Yapılan başvurular incelenerek, YGS-5 veya YGS-6 puan türlerinde alınan puanlardan
yüksek olanların seçilmesiyle yapılan sıralamaya göre temin edilecek öğrenci miktarının on katından
az olmayacak sayıda belirlenecek adaylara 29 Mayıs- 14 Haziran 2017 tarihleri arasında (“Sınav
Ücretinin Yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde) sınav ücretlerini yatırmaları için duyuru yapılacaktır.
Kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını
kaybedecektir. (Lütfen, yukarıda belirtilen tarihlerden bir gün önce www.jandarma.tsk.tr adresinden
bilgilerinizi ve gelen duyuruları kontrol ediniz.)
ç. Sınav ücretini yatıran adayların sınava gireceği günler internet adresinden adaylara
duyurulacaktır. Adaylar, TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak duyuruları görebileceklerdir. Seçme
sınavları 28 Haziran- 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında JSGA Başkanlığında icra edilecektir.
d. İnternet ilanının takip edilememesi nedeniyle sınav ücretini süresi içinde
yatırmamak, şahsen başvuru yapmamak ve sınavlara katılamamaktan doğan tüm sorumluluk
adaylara aittir.
ÖNEMLİ !
Kendisine sınav için tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu formun yazıcı çıktısını ve
banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Söz konusu
form ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
Dekont ve ATM bilgi fişlerinde “2017 JSGA Fakülte Giriş Sınavı” için ücret yatırıldığı ve adayın TC
Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.
f. Şehit ve vazife malulü yakınları başvuru sırasında “özel durum” bölümünü
işaretleyecektir. Bu adaylara “sınav ücreti yatırma duyurusu” yapılmayacaktır. Bu adayların sınav
günleri 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar internet adresinden duyurulacaktır

4. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
2017 JSGA Fakültesi Öğrenci Seçme Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini
yatırma çağrısı alan adaylar, kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı
şekilde yatıracaktır.
a. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı
aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır. (Bu
bilgilerin ATM bilgi fişleri üzerinde görülebilmesi için adayın kendi adına düzenlenmiş bankı kartını kullanması
gerekmektedir)
b. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında
sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont
beyan edilecektir.
(1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı
anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, FYS ve mülakat sınavlarında başarısız
olan,
(3) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla
ücret yatıran,
(4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri iade
edilmeyecektir.
-8-
UYARI !
Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

5. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içerisine takılmış
olarak getirecek ve Kayıt ve Belge İnceleme Komisyonuna incelenmek üzere elden teslim
edeceklerdir. Sınavlara çağrılan adayların yanlarında getirecekleri malzemeler ve belgeler ile ilgili
ayrıntılı bilgilendirme aynı internet adresinden yapılacaktır.
b. EK-A’da örneği bulunan “Vücut Kitle İndeksi (VKİ)” esaslarına göre her aday
değerlendirilir. Adaylarda aranacak olan standart, en az 1,67 m. boyunda olmaları ve VKİ formülüne
göre yapılan hesaplama sonucunda kendi yaş kategorileri için belirlenmiş VKİ aralığında olmalarıdır.
(Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. (VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup
olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre
olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.)
c. Fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce adaylar fiziki kontrolden geçirilir. Asgari
standartları sağlayan ve “Fakülte Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler diğer sınav aşamalarına
geçerler.
ç. Aday, bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere örneği EK-B’de bulunan
parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 500 tam puan üzerinden en az 300
puan almak zorunludur.
d. Adaylar, mülakat sınavında konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama,
özgüven, ifade etme yeteneği, ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve
her bir kriter 100 puan olmak üzere toplam 500 tam puan üzerinden değerlendirilirler, adayın bu
aşamada en az 300 puan alması gereklidir.
e. Asıl ve yedek adaylar bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık
raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. “JSGA Fakülte Öğrenci Adayı Olur”
raporu alamayan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

6. BAŞARI SIRALAMASININ OLUŞTURULMASI VE SONUÇLARIN ADAYLARA
DUYURULMASI
a. Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı LYS sınav sonuçları
açıklandıktan sonra hesaplanır. LYS sınav sonucu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
Fakülte öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; LYS (TM1, TM2, TM3 puan
türlerinden en yüksek olan değerlendirmeye alınır) puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının
(OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %15’i ve mülakat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.
Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; LYS puanı, mülakat
puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük
olan aday tercih edilir.
b. Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre adaylar ve şehit ve vazife malulü eş ve
çocukları için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda
yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Asıl adaylardan katılmayan veya sağlık
durumu, güvenlik soruşturması gibi nedenlerle elenen adayların yerine yedek adaylar çağrılır.(Ön
sıralarda bulunan yedek adayların 22 Eylül 2017 tarihine kadar sonuçları takip etmelerinde ve
değişen iletişim bilgilerini Personel Temin Merkez Komutanlığına bildirmelerinde fayda vardır.)
-9-
c. Başarı sıralaması Temmuz 2017 ayı sonuna kadar adaylara internet üzerinden
duyurulacaktır.
ç. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç
duyurusu tebliğ niteliğindedir.
d. Sınavlardan başarılı olup asıl ve yedek listede yer alan adayların, bu aşamalarda
yapmaları gereken işlemler, internet duyurularıyla ayrıca belirtilecektir. Adayların bu duyuruları dikkatle
takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır.
TÜM ADAYLARIMIZA SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ.

7. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM ve İLETİŞİM
a. Temin Faaliyetleri için İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi
J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836 – (0312) 464 8650
b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi
JSGA Fakültesi
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 7227
UYARI!
Şahsen başvuru yapan ve sınav merkezine gelen adayların yanlarında cep telefonu, sesgörüntü
kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları bulundurmaları yasaktır. ( Bu
cihazları yanında getirmek zorunda kalanlar, girişte kurulacak emanet bölümüne bu cihazları teslim
edeceklerdir. Gecikmeye sebep olunmaması için bu durumdaki adayların sınav saatinden önce sınav
merkezine gelmeleri gerekmektedir.)
c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile
gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan
hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An
Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
önünden geçmektedir. (Diğer şehirlerden otobüs ile AŞTİ’ye gelen adaylar, AŞTİ önündeki durakta bu
minibüslerden faydalanabilir..)
ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192
numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile
ulaşılabilir.
-10-
DİKKAT!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen
adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır.
Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine
müsaade edilmeyecektir.

 

DPB LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ