http://www.wannawatches.com

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 03:49

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

19 Ağustos 2017 - 10:00

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri (024 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri döner sermaye gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden)
karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
2- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ilandan (www.mcbu.edu.tr) temin edilerek doldurulacak
başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru
yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için
nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı
takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemlersırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge
teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları
için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç
15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı
kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan
başvuru formu doldurulacaktır)
2- Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)
3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az
istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları
kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge/Üniversite Hastanelerinden alınacak deneyim
belgelerinin ilgili kurumun evrak kaydından tarih ve sayı numarası almış olması gerekmektedir.)
5- Aranan niteliklerde istenen sertifika ve istenmişse diğer belgeler. (aslı görülmek kaydıyla
fotokopisi ya da onaylı sureti)
İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr