http://www.wannawatches.com

Orman Genel Müdürlüğü 95 Adet Orman Muhafaza Memuru Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:03

Orman Genel Müdürlüğü 95 Adet Orman Muhafaza Memuru Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 95 Adet Orman Muhafaza Memuru Alacak
Son Güncelleme :

21 Temmuz 2017 - 15:57

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI
2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza
Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 95 adet Orman
Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri
sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet
adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim
yapılacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal
edilecektir.
1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip
olmak,
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah
kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,
f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman
İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan
Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı
bölümlerinden mezun olmak,
2 . BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Başvurular 10.08.2017 – 21.08.2017 tarihleri arasında http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak
alınacaktır. Başvuru işlemleri 21.08.2017 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 4
adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu
her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması
halinde bunlar da son adayla birlikte uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih
sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 31.08.2017 tarihine kadar
yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
3 . SINAV KURALLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE UYGULAMALI
SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 31.08.2017
tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar 25.09.2017-
06.10.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, (www.ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4 . UYGULAMALI SINAV KONULARI
a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması,
b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,
ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi,
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,
esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama
Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek olup, üyelerin yüz
tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı
tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, merkezi sınav (2016-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı
puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında
belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir
liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan
anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.
İlan olunur.

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?3e54beeb-a6cb-4940-86a0-e7539ce8ed30