http://www.wannawatches.com

Sağlık Bakanlığı 12500 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 09:08

Sağlık Bakanlığı 12500 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 12500 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

05 Haziran 2017 - 17:51

SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VE TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK
ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra
teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde
sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli
pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2017/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden
yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları
kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 7 – 13 Haziran 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih
yapmak isteyen adayların, tercih işlemlerinin başlayacağı 7 Haziran 2017 tarihinden önce mutlak
suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru
yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve
bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında
tercih yapacak adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmalarına gerek yoktur.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki
sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4
üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan
hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet
birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine
bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı
feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA
12500 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI DUYURUSU
DÜZELTME İLANI
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını
tercih etmek isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim
görmüş adayların, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Devlet Personel
Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları
gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve
bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları
dışında tercih yapacak adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmalarına gerek
yoktur.