http://www.wannawatches.com

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 04:32

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Son Güncelleme :

05 Ağustos 2017 - 9:18

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
A. Genel

3238 sayılı Kanunun 8inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 55 (ellibeş) Proje
Mühendisi, 7 (yedi) Proje Asistanı ve 5 (beş) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam
67 (Altmışyedi) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve
öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız
sözleşmeli personel alınacaktır.

1. Genel Şartlar:
Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Özel Şartlar:
a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;
(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
(2) 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Ma yıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış
olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
b. Proje Asistanı için;
(1) Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
(2) 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış
olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
c. Yönetici Asistanı için;
(1) Üniversitelerin Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
(2) Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 22-29 Mayıs 2016
ve 21-28 Ma yıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS)
birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru
ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru
tarihi olan 28 Ağustos 2017, Pa zart esi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00)
sisteme yükleyeceklerdir.
a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade
edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
b) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği
ile başvuran adaylar için).
d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.
Ç. Sınav Çağrısı
(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS
sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından
yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki
adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve
saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
D. Sınav
Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile
davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.
E. Değerlendirme ve Atama
(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu
üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu
gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması
gerekmektedir.
(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması
suretiyle belirlenecektir.
(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası
belirlenecektir.
(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek
adaylar belirlenebilecektir.
(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday
başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda
başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında
kontenjanlar kaydırılabilecektir.
(6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.
(7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca
yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ
mahiyetinde ilan edilecektir.
(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa
bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın
(312) 411 95 77, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız