http://www.wannawatches.com

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:23

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alacak
Son Güncelleme :

17 Temmuz 2017 - 10:23

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alacak

 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.
Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan
türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında
elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında
Ankara’da yapılacaktır.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki
şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13,
KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü
sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Sosyal
Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih,
saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 17-31 Temmuz
2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup Sosyal Güvenlik
Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’ nu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu
tamamlayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından
kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
d) Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik
ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle
yazacaklardır.
f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda
yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.
a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru
Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunun eksiksiz
ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak
imzalanması gerekmektedir.)
b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış
yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla
Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.
Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 11 Ağustos 2017
tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ağustos 2017
tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 –
17.00 saatleri arasında elden teslim edebilecektir. Başvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla
yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların
başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.
İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri,
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik
edilebilecektir.
Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.
5. SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Kamu maliyesi:
1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
2) Maliye politikası.
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
b) İktisat:
1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).
2) İktisat politikası.
3) Para teorisi ve politikası.
4) Uluslararası iktisat.
5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.
c) Hukuk:
1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
3) Borçlar hukuku.
4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.
d) Muhasebe:
1) Genel muhasebe.
2) Mali tablolar analizi.
e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı
adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.
6. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci
maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her
biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle
ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek
aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl
kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan
adayların atamaları yapılır.
D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde,
KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
7. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde
dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey
Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en
geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak
bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
8. ATAMA
Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte
istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal
Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

 BÖLÜM/ANABİLİM DALLLARI 
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık,
sigortacılık fakülte, yüksekokul veya
bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya
bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

 

İLETİŞİM
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: 0312 207 84 43 – 84 11 – 85 39
Fax:0312 207 81 44
E-Posta: [email protected]

 

ASIL İLAN LİNKİ: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?d13d3188-6268-45a8-9186-5ada381d6a01