http://www.wannawatches.com

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:28

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI
Son Güncelleme :

20 Nisan 2017 - 8:36

Devet personel başkanlığı tarafından yayımlanan ilan şu şekilde;

Hidroelektrik enerji santral projelerinde hidrolik türbinlerin verim ölçümü, geometrik
ölçüm ve lazer tarama işlerini, optimizasyon çalışmalarını ve ANSYS CFX yazılımı
ile hidrolik türbinlerin CFD analizlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri kapsamında gerekli
yazılımların tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Araştırmacı
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri
tasarım ve geliştirme projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç elektroniği temelli Ar-Ge projeleri
kapsamında çalışmalar yürütmek için Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak İnsan Kaynakları
personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Satınalma Birimi faaliyet ve sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemleri yürütecek personel
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Gerçekleştirme İşlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ve
Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Kurumsal Gelişim Birimi iş ve iş süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Ayniyat ve Stok Kontrol iş ve işlemlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Uluslararası ilişkiler biriminde uluslararası hizmet, tanıtım ve iletişim iş süreçlerinde görev
alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Genel Evrak, Arşiv ve Kütüphane süreçlerinde görev alacak personel istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

İdari ve Sosyal Hizmetler süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.
d) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
(Ağı??ı??ı Mezuniyet Ortalaması + 10.000)/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not sistemleri
100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde
Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu
kullanılacaktır).
g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
*: Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha
az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1”
koşulu geçerlidir.
**: Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri
mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona
bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar
ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları
aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu
aranmaz.

İlan linkleri:  ilan1            ilan2

Uyarı: İlandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz