http://www.wannawatches.com

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 25 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:48

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 25 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 25 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Son Güncelleme :

24 Ekim 2017 - 20:02

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam
edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boş bulunan 25 (Yirmibeş) adet Müfettiş Yardımcısı
kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.
A- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi
veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim
Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek
puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 500 (beşyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı
almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),
ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini
yapmış veya erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı
aranmayacaktır)
d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla
katılmamış olmak,
e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde teslim
etmek ya da ulaştırmak.
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 25.10.2017- 31.10.2017
tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinden veya
doğrudan e- devlet kapısından (https://www.turkiye.gov.tr/) giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları,
yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun
çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 06.11.2017 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar “Kıbrıs Cad. No: 3 06600
Kurtuluş/ANKARA” adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikme nedeniyle 06.11.2017 tarihinde saat 18.00’den sonra Başkanlığa ulaşan başvurular ile gerekli
belgeleri ihtiva etmeyen başvurular işleme alınmayacaktır.
5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci
maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki
adrese bizzat başvuruda bulunacaklardır.
Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş Sınavına başvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri
halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (Teftiş
Kurulu Başkanlığınca ‘Aslı Gibidir’ şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.)
C- SINAV YERİ VE TARİHİ:
Giriş Sınavının yazılı bölümü 03.12.2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan
adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 20.11.2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun
www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınava girecek adaylar; 20.11.2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz konusu internet
adreslerinden kendileri için düzenlenmiş olan ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile sınav saatinin ve sınav kurallarının yer
alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar ve sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi ya
da sürücü belgesi veya pasaport ile birlikte yanlarında bulunduracaklardır.
Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların gireceği sözlü sınav yeri,
tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ayrıca duyurulacak
ve adayların başvuru esnasında verecekleri elektronik adreslerine de yazılı olarak bildirilecektir.
D- SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav adaylara aşağıdaki her bir sınav grubundan
(a, b, c, ç, d, e) 20’şer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan oluşacaktır.
a) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),
Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hariç),
b) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat) ve Ceza Hukuku
(Genel Esaslar)
c) Maliye (Genel Maliye, Kamu Kredisi, Kamu Geliri, Bütçe),
ç) Ekonomi (Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi),
d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi),
e) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)
Yabancı dil sınavı değerlendirmeye alınmayacak, yabancı dil puanı tercih nedeni olarak kullanılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Maliye, Ekonomi, Muhasebe bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade
kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.
E- DEĞERLENDİRME:
1- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki
sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 50’den, sınav gruplarından alınan notların
ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu tercih sebebidir.
2- Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağırılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller
uygulanır.
3- Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65’ten aşağı
olmaması gerekir.
F- SINAV SORU VE CEVAPLARINA İTİRAZ
Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ,
Kurumun www.kyk.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet adreslerinden 06.12.2017 tarihinde yayımlanacak olup,
bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru ve cevapları ile uygulanmasına ilişkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren
dilekçelerini Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine en geç 14.12.2017 tarihi saat 18.00’e kadar ulaştıracaklardır.
İtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
İlan olunur.

 

ilan metni: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?87e27a25-a1df-4934-bc5c-c3437bf04702