http://www.wannawatches.com

Rekabet Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 02:48

Rekabet Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği

Rekabet Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği
Son Güncelleme :

21 Eylül 2017 - 8:25

21 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30187

YÖNETMELİK

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Rekabet Kurumunda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum personelinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Rekabet Kurumu Başkanını,

ç) Birim: Kurumun Danışma, Ana Hizmet ve Yardımcı Hizmet Birimlerini,

d) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) Kurum: Rekabet Kurumunu,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi görev grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

b) İdari hizmetler grubu:

1) İdari Hizmet Yetkilisi.

2) Memur, Mutemet, Sekreter, Güvenlik Görevlisi, Şoför.

c) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, Garson.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütercim-Tercüman, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde kadrolu olarak Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

b) İdari hizmet yetkilisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda memur, mutemet veya sekreter kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

c) Memur, mutemet, sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda şoför, hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Kurumda hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

d) Güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Kurumda şoför, hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin yabancı dil, filoloji, mütercim-tercümanlık bölümü veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde YDS’den (A) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan dil yeterliliği bakımından bu düzeye denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan başka bir belgeye sahip olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin kütüphanecilik bölümünden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

d) Hemşire ve Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Teknisyenliği/Teknikeri bölümü mezunu olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları, son başvuru tarihi ile diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir ve yazılı sınavdan en az otuz gün önce Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(5) Son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

(6) İlan edilen aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar sınav kurulunca beş iş günü içinde karara bağlanır.

Sınav Kurulu

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkan tarafından yedek üyeleri de kapsayacak şekilde bir Sınav Kurulu oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Başkan tarafından belirlenir. Kurul, personel birimi temsilcisinin de bulunduğu biri başkan olmak üzere beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha alt unvanda olamazlar. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan kararlar kesin olup, kararlara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Sınav usulünü belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınavda toplam kaç soru sorulacağı ve belirlenen her bir konu için soru sayısının ne olacağı Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yazılı sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar. Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Ayrıca bu fiillerden disiplin suçunu gerektirenler hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir ve Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınava giren personel, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebebiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile bu kapsamda atanacak personele ilişkin sekretarya işlemleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler sınava tabidir. Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, Kurumun ihtiyaç duyması halinde aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

(3) Doktora öğrenimini bitirenlerin Yönetmelikle belirlenen görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamında bulunan Hukuk Müşaviri haricindeki kadrolara atanmalarında; aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Avukat kadrolarında görev yapmış olanlardan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları kaydıyla sınava tabi olmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış olan personelin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 26/1/2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.