http://www.wannawatches.com

Başbakanlık, bağımlılık sorunu için yeni bir kurul oluşturdu » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 22:02

Başbakanlık, bağımlılık sorunu için yeni bir kurul oluşturdu

Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık, bağımlılık sorunu için yeni bir kurul oluşturdu
Son Güncelleme :

09 Aralık 2017 - 8:55

9 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başbakanlıktan:
Konu : Bağımlılık ile Mücadele

GENELGE
2017/23

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliğini sağlamak, temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı- ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) oluşturulmuştur.

Yüksek Kurul Başkanı tarafından; kurul, alt kurul, teknik kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri oluşturulacak kurul ve çalışma grubu toplantılarına ihtiyaç halinde davet edilerek çalışmalarda yer almaları sağlanacaktır. Kurulların kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları, Yüksek Kurul Başkam tarafından belirlenecektir. Kurulların sekretarya hizmetleri, koordinasyon ve uygulamalarının takibi görevlendirilen bir Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, illerde ise İ1 Valilerinin riyasetinde İ1 Sağlık Müdürlüklerince yürütülecektir.

Bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumlulukları olan bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer paydaşların katılımıyla uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye yönelik eylem planı hazırlanacak ve Yüksek Kurulun onayı ile uygulamaya konacaktır. Yeni eylem planları yayınlanıncaya kadar mevcut eylem planlan yürürlükte kalacaktır.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca BMYK ve ilgili kurullar tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alman kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak destek ve yardım titizlikle sağlanacak, görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilecektir.
2014/19 sayılı ve 2015/1 sayılı Başbakanlık Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM
Başbakan