http://www.wannawatches.com

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Basın Açıklaması-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hakkında » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 03:44

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Basın Açıklaması-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hakkında

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Basın Açıklaması-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hakkında
Son Güncelleme :

21 Kasım 2017 - 13:30

 

MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEĞİ
BASIN AÇIKLAMASI
(Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hk.)

(1/884) esas numaralı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yürütülen 23/10/2017 tarihli görüşmelerinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL tarafından verilen önergeyle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna aşağıda belirtilen geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarından başvuranlar arasından yapılacak yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olanlar, 31/12/2018 tarihine kadar merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın naklen Maliye Uzmanı olarak atanır. Bunlar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir. Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş ümraniye escort sayılır. Bunlardan 657 sayılı Kanuna tabi olmayanların anılan kadrolar ile bunların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı olarak atanacakların sayısı 250’yi geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

Söz konusu maddenin gerekçesine ilişkin Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL tarafından Komisyonda yapılan konuşmanın ilgili bölümü, “…Özellikle son yıllarda terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda ve incelemelerde de çok ciddi anlamda MASAK’a yeni görevler yüklenmiş durumda. Ama her şeyden önemlisi gerçekten suç ekonomisinin millî güvenlik meselesi hâline geldiği bu dönemde MASAK’ın idari kapasitesinin arttırılması son derece önem arz ediyor. Burada iki yol var: Birincisi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına daha fazla uzman yardımcısı almak suretiyle personel sayısını arttırabiliriz ama bu, mücadelede nitelikli insan kaynağını artırmak için bir zaman ihtiyacını doğuruyor. Bunun yerine, ikinci yöntem olarak kariyer mesleklerde bulunan, diğer bakanlıklarda ve Maliye Bakanlığında bulunan personelden özellikle bu mali suçlarla mücadele konusunda, daha doğrusu mali konularda uzmanlığı olan personelin Mali Suçları Araştırma Kuruluna geçişinin yapılmasının sağlanması. Biz burada MASAK’ın yürüttüğü fonksiyonların artan hacmi ve derinliğini de dikkate alarak acil gördüğümüz personel ihtiyacını Maliye Bakanlığının diğer birimlerinden ve diğer bakanlıklardaki kariyer mesleklerden sağlamak amacıyla 250’yi geçmemek üzere bir personelin bu kuruma dahlini öneriyoruz, takdirlerinize arz ediyoruz.” şeklindedir.
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmak” vizyonuyla hareket ettiği anlaşılan Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sayın Bakanın konuşmasında da bahsi geçtiği üzere, Ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu süreçte terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede üzerine en çok görev düşen Kurumlarımızdan biridir.

MASAK tarafından yürütülen ve Ülkemiz milli güvenliği için de çok önemli olan görevlerin beklenen ve istenen düzeyde devam ettirilmesine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler genel olarak olumlu gelişmeler olarak değerlendirilse de mali konularda yetişmiş insan kaynağından faydalanılmasını amaçlayan söz konusu değişikliğin etkinliğini artırabilecek bazı düzenlemelere yer verilmediği görülmektedir.

Önergeyle eklenen maddenin içeriği incelendiğinde, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarından başvuranlar arasından yapılacak sınav sonucunda başarılı olanların MASAK’ta görevlendirileceği anlaşılmaktadır. Aşağıda belirtilen ve değişiklikle atıf yapılan 657 Sayılı Kanunun ilgili bentlerinden de görüleceği üzere, değişikliğin öngördüğü mali konularda yetişmiş insan kaynağının temini konusunda mali konularla ilgisi bulunmayan meslek gruplarına da geçiş için imkan tanınmış bulunmaktadır.
e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,
f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık (…) ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez denetim elemanları,
g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerine bağlı genel müdürlük, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları, Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,) Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları, Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,
ğ)Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları,) İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Milli Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Milli Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sınai Mülkiyet Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları ve bunların yardımcıları,
– Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları

Söz konusu değişiklikten, mali konularda yetişmiş insan kaynağının değerlendirilmesinin amaçlandığı anlaşılsa da 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde sayılmayan tek merkez teşkilatı kariyer uzmanlığı olan Mali Hizmetler Uzmanlarının değişiklikte yer almaması anlaşılamamıştır.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Yargı Organları, Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdareler ve Yüksek Öğretim Kuruluşlarında görev yapan Mali Hizmetler Uzmanlarının başlıca görevleri arasında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde yer alan, stratejik plan, performans programı, bütçe hazırlanması ve uygulanması, taşınır ve taşınmaz işlemleri, iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesi, ödenek ve harcama kontrolü (ön mali kontrol) faaliyet raporu hazırlanması ile muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması sayılabilir. Ayrıca bu görevlerin yanında görev yapılan kurumların tüm mevzuatından sorumluluk durumu da söz konusudur.

Bu kapsamda, görev yaptıkları idarelerin merkez teşkilatlarında kamu harcamalarına ilişkin mali kontrol görevi de yürüten Mali Hizmetler Uzmanları, ihale işlemlerinin kontrolü veya ihale komisyonlarında görev alma yoluyla da kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadırlar. 5549 sayılı Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan ve MASAK tarafından yürütülen “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.”,“ Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.” görevleri kapsamında kamu harcama sistemi ile ihale işlemlerinin kontrol ve denetim mekanizmalarının da önemli olduğu, meslektaşlarımızın bu konuda da yetkinliğe sahip oldukları düşünülmektedir.

Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali yönetim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Derneğimiz, ülkemiz mali yönetim sisteminde büyük değişikliklere yol açan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vesilesiyle uygulamaya geçirilmeye çalışılan stratejik yönetim, performans yönetimi, performansa dayalı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmaktadır. Bu doğrultuda, Derneğimiz tarafından ülkemizde mali yönetim ve kontrol sistemini geliştiren, izleyen, kontrol mekanizmalarını kuran ve denetleyen kurumlardan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile ortak projeler ve çalışmalar yürütülmektedir/yürütülmüştür.

Derneğimizce bundan önce de defalarca dile getirildiği gibi; mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları, tabi oldukları mevzuat yönünden diğer merkez uzmanlıklarından farklılıkları bulunmayan Mali Hizmetler Uzmanlarının adaletsiz bir düzenleme neticesinde 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi II-Tazminatlar kısmının A-Özel Hizmet Tazminatı Bölümünün (ğ) bendinde yer almaması mali konularda yetişmiş nitelikli insan kaynağından faydalanılmasını amaçlayan bu tür düzenlemeleri dahi etkilemektedir.
Diğer taraftan, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Maddede yer alan “…Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla,…” şartı, bahsi geçen konuda ihtiyaç duyulduğu anlaşılan mali konularda yetişmiş ve tecrübeli insan kaynağının sağlanmasını kısıtlayacaktır.

Şöyle ki, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim elemanları içerisinde sayılan ve MASAK’ın görev alanında yer alan faaliyetlerde de görevlendirilebilen Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Başmüfettişlerinin bir çoğu, 20/07/2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen hükme istinaden (178 sayılı KHK Geçici 12.madde) şu an bulundukları kadrolara başka bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan atanmışlardır.
Mali Hizmetler Uzmanlığı için de geçiş aşamasında 5018 sayılı Kanuna istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yapılan iki geçiş sınavıyla istisnai olarak 2006 ve 2007 yıllarında atama yapılmış, ardından uzman yardımcısı istihdamıyla devam edilmiştir.
Eklenmesi öngörülen madde metninde yer alan “yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmak” şartı nedeniyle, yukarda bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararnameyle doğrudan şu an bulundukları kadrolara atanan Vergi Müfettişlerinden bile faydalanılamayacağı sonucuna varılabilmektedir.

Bu nedenlerle, Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğinin (kadrosunun) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde sayılması için değişiklik yapılması, alanında yetişmiş mali hizmetler uzmanlarından hem kendi kurumlarında daha çok faydalanılmasını hem de Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu tür durumlarda daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Yetişmiş ve tecrübeli insan kaynağından faydalanmak adına, bu tür düzenlemelerde yeterlik şartı gibi hususların da gözden geçirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Bahri AKGÜL
Genel Başkan
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Tel: 505 4431991