http://www.wannawatches.com

Jandarma Genel Komutanlığı Bay-Bayan Sözleşmeli Subay Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 04:58

Jandarma Genel Komutanlığı Bay-Bayan Sözleşmeli Subay Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Bay-Bayan Sözleşmeli Subay Alacak
Son Güncelleme :

27 Mart 2017 - 8:43

1. GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli Subay ihtiyacının karşılanması
amacıyla, en az lisans düzeyinde “Jandarma (344), İstihkam (6), Muhabere (12)” sınıflarında
erkek, “Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alınacaktır.
b. Söz konusu sınıflar için EK-A’da belirlenen lisans programlarından alım
yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre eğitim
safhasında yapılacaktır.
c. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki
yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır.
ç. Başvurular 27 Mart-18 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden
yapılacaktır.
d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.
Temine ilişkin sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden
(www.jandarma.tsk.tr) ilan edilecektir
e. Sınavlarda başarı olan ve yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç
alarak sözleşmeli subay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak temel askerlik
ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme
yapılacaktır. İlk sözleşme süresi dört yıldır.
f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül’e kadar
mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini
tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.
c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen
şartları taşımak,
d. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan
dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki
nedenlerle çıkarılmamış olmak,
g. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
ğ. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
h. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
ı. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan
sunmak,
j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması
halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri
sona erdirilir.
3. BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER:
a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.
b. Sınav başvuru dilekçesi. (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden
“personel/öğrenci alımı” sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak
doldurulacak ve sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya hak kazandınız” ibresi bulunan adaylar
tarafından bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır.)
c. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar
için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 05 Eylül’e kadar mezun olabilecek
durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan
lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon
belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)
ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına
göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde
internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez
Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve girişi koşullarını
taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.)
e. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet
Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.
f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak
adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.
g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı
beyanı.
ğ. Aday adına bilgisayar veya daktilo ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde
bulunan, 4 suret “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği (ayrıntılı),
Https://app1.jandarma.tsk.tr/PTSAday/Aday.aspx internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge
bilgisayar ile, talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş
bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır.
Örnek çizelgede değişiklik yapılmayacaktır.)
h. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek
lisans diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları. (Bu belgeler,
gerekli görüldüğü takdirde mülakat komisyonlarınca değerlendirilecektir.)
ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı,
soyadı, T.C. kimlik numarası ve “2017 Sözleşmeli Subay Alımı” ibaresi olacaktır.)
UYARI: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
4. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ
Başvuruların başlaması :27 Mart 2017
Başvuruların sona ermesi :18 Nisan 2017
5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.jandarma.tsk.tr internet
adresinden personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına
ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular
geçici olarak kabul edilecektir.