http://www.wannawatches.com

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA GEÇİŞİYLE ALAKALI DETAYLAR » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Mayıs 2024 - 03:16

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA GEÇİŞİYLE ALAKALI DETAYLAR

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA GEÇİŞİYLE ALAKALI DETAYLAR
Son Güncelleme :

03 Şubat 2018 - 0:04

Bakanlar Kurulunun TBMM’ye sevk ettiği torba tasarıda yer alan ücretli öğretmen düzenlemesinin tam metni

MADDE 80- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlar; bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmenliğe atanabilmek için aranan Özel şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları ve Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre ek 4 üncü madde uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir. Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5.000’i geçemez.”

Bu maddeye göre;

1  2017-2018 eğitim öğretim döneminde görev yapmış olma şartı aranacak.

2  en az 540 gün sigorta pirimi ödenmemiş olması gerekecek

3  657’deki memurluğa atanma genel şartları aranacak.

4  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olma şartı aranacak

5 KPSS’den belirlenmiş taban puanı alma şartı aranacak.

6  Altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınava girmek gerekecek. Alanları Bakanlık belirleyecek.

7  Toplam sayı 5 bini aşmayacak