http://www.wannawatches.com

30 yıl üzeri hizmete emeklilik ikramiyesi, torba tasarıda yer aldı » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 20:37

30 yıl üzeri hizmete emeklilik ikramiyesi, torba tasarıda yer aldı

30 yıl üzeri hizmete emeklilik ikramiyesi, torba tasarıda yer aldı
Son Güncelleme :

17 Aralık 2016 - 15:37

Meclis Genel Kurulu dün itibariyle bütçe görüşmelerini tamamladı.

Daha önce açıklandığı üzere TBMM tatile girmeden önce acil çıkması gereken bazı konular torba tasarıda yer alacaktı. Bu tasarı dün itibariyle Meclis Genel Kuruluna sunuldu. Tıklayınız.

Tasarıda, 30 yıl ve üzeri hizmetlerine emeklilik ikramiyesi alamayanlara emekli ikramiyesi verilmesini öngören düzenlemede yer aldı. Tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tasarıda, ikramiyeler için yer alan düzenleme şu şekilde:

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.”

MADDE GEREKÇESİ:

MADDE 1- Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki otuz yıllık üst sınır Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Kararının yürürlük tarihi olan 7/1/2015 tarihinden sonra ilk defa aylık bağlananlara ödenecek emekli ikramiyesinde otuz yıllık üst sınır aranmamış ve ilgililerin emekli ikramiyesine müstahak oldukları hizmet sürelerinin tamamına, her tam hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır. Anayasanın 153 üncü maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği hükmü sebebiyle, söz konusu iptal Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine, otuz fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamıştır. Ancak, söz konusu uygulamaya karşı açılan iptal davaları Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine sonuçlanmıştır. Bu çerçevede madde ile, konunun kanuni düzenleme yapılması suretiyle çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Memurlar.Net - Özel