http://www.wannawatches.com

Dönüşümünü Tamamlamış Dershaneler Devlet Binalarını Kiralayabilecek » Kamu BilgiKamu Bilgi

29 Şubat 2024 - 05:39

Dönüşümünü Tamamlamış Dershaneler Devlet Binalarını Kiralayabilecek

Dershanelerin dönüşüm süreciyle ilgili olarak bugünkü resmi gazetede bir yazı yayımlandı.
Kiralamaya kimler katılabilir, İhale için istenen belgeler neler haberimizde…

Dönüşümünü Tamamlamış Dershaneler Devlet Binalarını Kiralayabilecek
Son Güncelleme :

25 Şubat 2017 - 1:35

Dershanelerin dönüşüm süreciyle ilgili olarak bugünkü resmi gazetede bir yazı yayımlandı.

Bu yazıya göre 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunmuş olan dershanelerden Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi için MEB’e başvuranlar ve bu başvurusu kabul edilenler için eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere hazine mallarından 25 yıla kadar kiralanmasına karar verildi. Bu taşınmazların, MEB’e bağlı okul binası veya ek binası olması durumunda ise 10 yıla kadar kiralanmasına izin verildi.

Resmi Gazetede yayımlanan konuyla ilgili maddeler şu şekilde;

“29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmüne göre, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve aynı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca dönüşüm programına dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına müracaat eden ve müracaatları bu Bakanlık tarafından uygun görülenler lehine Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine, mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazların üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının bu maddede belirtilen dershanelere eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere on yıl süreyle kiralanmasına ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) Sayılı Cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olan taşınmazların da Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine aynı şekilde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

 

Bu devlet binalarını kiralamak için ise aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
a) Dershanelerin 1/9/2015 tarihine kadar dönüşüm programına alınmış olması,
b) Dönüşüm programına alınırken 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunulmuş olması,
c) Dershanelerin 14/3/2014 tarihi itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süreyle aynı gerçek kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması,
ç) İrtifak hakkı tesis edilecek veya kiraya verilecek taşınmaz ile dershanenin aynı il sınırları içerisinde olması,
d) İlan edilen taşınmazlardan seçilenler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kiraya verilmesi istemiyle süresi içerinde İdareye müracaat edilmesi,
şarttır.

 

İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Dönüşüm programına kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formunu vermeleri,
e) Gerçek kişi kurucular için dershanenin 14/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır kendisi tarafından işletiliyor olduğunu gösterir belgeyi, tüzel kişi kurucular için ise dershanenin 14/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olduğunu gösterir ticaret sicil kaydını vermeleri,
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, bu maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve/veya vekâletnameyi vermeleri,
g) İşin gereğine göre İdarece veya defterdarlıkça tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
şarttır.

kamubilgi.com

 
KAMU BİLGİ ANDROİD Programı ile Haberlere daha hızlı ulaşın>> TIKLAYIN.