http://www.wannawatches.com

MEB'den torba kanun uygulamasına dair açıklama » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 04:38

MEB’den torba kanun uygulamasına dair açıklama

MEB’den torba kanun uygulamasına dair açıklama
Son Güncelleme :

25 Aralık 2016 - 19:46

Milli Eğitim Bakanlığı, yürürlüğe giren 6764 Sayılı Kanunun Uygulanmasına dair bir yazıyı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378-10.01-E. 14498045 23.12.2016
Konu : 6764 Sayılı Kanunun Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
b) Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 15.12.2016 tarihli ve 84228040/24684114/010-E.6799335 sayılı yazısı.

09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Kanun ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikler kapsamında;

1- Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış olup buna ilişkin görev ve hizmetler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecektir.

Bu nedenle;

a) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili görev ve hizmetlerin yürütülmesinde de Bakanlığımız merkez teşkilatındaki yapılanmaya uygun bir düzenleme yapılacaktır.

b ) Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili olarak Bakanlıkla yapılacak yazışmalar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

c) Söz konusu merkezlerin bütçeleri 2017 Mali Yılından itibaren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

ç) Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince alabilecekleri gibi ustalık belgesini aldıktan sonra açık öğretim kurumlan yoluyla da tamamlayabilecektir.

d) 6764 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09/12/2016 tarihi itibarıyla çıraklık eğitimine devam edenler, mevcut program ve mevzuata göre öğrenimlerini tamamlayacaktır.

e) Çıraklık eğitim sisteminde denklik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yeni mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar mevcut mevzuatına göre işlem yapılmaya devam edilecek, önceki öğremnelerin tanımnası ile ilgili hususları düzenleyen esas ve usuller Bakanlığımızca belirlenerek ayrıca duyurulacaktır.

f) 09/12/2016 tarihinden önce mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin iş ve işlemleri MEŞEM modülü üzerinden yürütülmeye devam edilecektir.

g) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde belirtildiği şekilde ocak ayı içerisinde mesleki eğitim merkezlerine yeni öğrenci kaydı ve daha önce mesleki eğitim merkezinde çıraklık eğitimi görmekte iken eğitimini yarıda bırakanların kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır ve işlemleri MEŞEM veri tabanından takip edilecektir. 6764 sayılı Kanun gereğince yapılacak yeni öğrenci kayıtları ise e-Okul sistemine işlenecektir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler hakkında mevzuat düzenlemesi yürürlüğe girinceye kadar önceki mevzuatın uygulanmasına devam edilecektir.

2- Resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10, 11 ve 12 inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler alan/dal ayrımı yapılmaksızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınmıştır. İlgi (b) yazı gereği okul müdürlüklerince alan eğitimine başlayan öğrencilerin, işe giriş bildirgelerinin işe giriş tarihlerini 9/12/2016 olarak belirtilmek suretiyle e-sigorta üzerinden “19-Stajer” koduyla 09.01.2017 tarihi saat 23:59’a kadar girilmesi halinde bu süre içinde yapılan bildirimler için idari para cezası uygulanmayacaktır. Konuyla ilgili iş ve işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim gören öğrencilere de alan eğitimi gördüklerinden, yüz yüze eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacaktır.

3- Staj yapan öğrencilere de işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler gibi ücret ödenecek ve staj bitiminde yıl sonu beceri sınavı esaslarına göre staj bitirme sınavı yapılacaktır.

4- Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan açılmadığı için eğitimini tamamlayamayan öğrenciler ile yurt dışında öğrenim görüp yapılan denklik sonucuna göre alması gereken ders/dersler olduğu belirlenenlerin öğrenimlerini tamamlayabilmelerini sağlamak amacıyla milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek okullarda tamamlayıcı eğitim programı açılabilecektir.

5- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak üzere ücret ödenecek, ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyecektir. Devlet katkısının ne şekilde ödeneceği hususu, Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanacak protokol ile belirlenerek ayrıca duyurulacaktır, işyeri ve okula yapılacak devamsızlıklarda her gelmediği gün için Devlet katkısından 1/30 oranında kesinti yapılacaktır.

6- Devlet katkısı olarak yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapacak işletme bulunamaması nedeniyle eğitimlerini okulda tamamlayan öğrenciler için her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

7- 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Lakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlara teknisyen unvanı verilmesi sağlanmıştır.

8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmış, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara, bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan