http://www.wannawatches.com

DOĞUM YAPAN DOKTORA İCAP NÖBETİ YAZILIR MI » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Mayıs 2024 - 02:11

DOĞUM YAPAN DOKTORA İCAP NÖBETİ YAZILIR MI

DOĞUM YAPAN DOKTORA İCAP NÖBETİ YAZILIR MI
Son Güncelleme :

20 Aralık 2016 - 15:18

Doğum yapan doktora, 2 yıl boyunca icap nöbeti yazılamaz

Doğum yapan doktora da, 1 yıl boyunca icapçı nöbet verilemez

657 sayılı Kanunun 101. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

Bu hüküm gereğince, doğum yapan kadın doktora gece nöbeti verilip verilmeyeceği dava konusu olmuştur. Danıştay 5. dairesi, icap nöbetini de gece nöbeti kapsamında olduğuna karar vermiştir.

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No : 2013/7100 Karar No : 2015/8746

Özeti : Doktor olan davacının, doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmeden icapçı (ev) nöbetine dahil edilemeyeceği hakkında.

İsteğin Özeti : Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Salihli Devlet Hastanesinde kardiyolog olarak görevli olan davacının, doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararla; gerek tıp doktorlarına özgü icapçı nöbeti (ev nöbeti)nin 657 sayılı Yasa’nın 101. maddede ifade edilen “gece nöbeti” ile mahiyetinin ve uygulama koşullarının aynı olmaması gerekse davacının çalıştığı kurum tarafından yürütülen hizmetlerin teknik olarak günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetler olarak kabul edilmesine olanak bulunmaması karşısında kardiyoloji doktoru olan davacının 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiş tir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayıh Devlet Memurları Kanunu’nun “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti” başlıklı 101. maddesinde; “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kumrularınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmü yer almaktadır.

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin nöbet türleri başlıklı 42. maddesinde; nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği, “icapçı nöbeti (ev nöbeti)” ile ilgili olarak da, uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanların sırayla ev nöbetini tutacaklan, bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanacağı, ev nöbetçisinin mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumlu olduğu, ev nöbetçisinin akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecbur olduğu, 37. maddesinde; Yataklı tedavi kumrularında çalışmaların günün 24 saatinde kesintisiz devam edeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklamalarına yer verilen mevzuatın değerlendirmesinden, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin, günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğu, bu tür hizmetlerin sunulduğu yerlerdeki kadın memurlara doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğinin anlaşıldığı, icapçı nöbeti (ev nöbeti)nde ise; kişinin gece kurumda kalmamasına rağmen, kurumdan çağrıldığı takdirde kuruma gitmesi ve çalışması gerekmesi karşısında, bu nöbetinde gece nöbeti kapsamında olduğu sonucuna varıldığından, davacının doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yık Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1 /b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net