http://www.wannawatches.com

Milli Savunma Bakanlığı 24 Bin Uzman ve Sözleşmeli Erbaş alacak! » Kamu BilgiKamu Bilgi

29 Şubat 2024 - 04:47

Milli Savunma Bakanlığı 24 Bin Uzman ve Sözleşmeli Erbaş alacak!

Milli Savunma Bakanlığı 24 Bin Uzman ve Sözleşmeli Erbaş alacak!
Son Güncelleme :

03 Mart 2017 - 14:07

Milli Savunma Bakanlığı 11000 Uzman Erbaş İlanı

Başvurular: 3 Mart – 1 Aralık

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen sınıf
ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki
dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor
olmak,

(4) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç
yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25)
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay,
uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.)
doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen
personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini
yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde
kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul
edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda
bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu,
takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini
sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,

(10) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya
da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(11) Ayrıca;
(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek,
sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste
fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut
22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan
mahkûm olmamak,
(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî
mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm
olmamak,
(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı
bir cezaya mahkûm olmamak,

(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(13) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K.
Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

(14) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak, NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden
çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını
yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin
hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son
aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve
adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız (pdf dosyasıdır lütfen tarayıcınızda açınız)

Uyarı: İlanlardaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu değildir

 

 

Milli Savunma Bakanlığı 13000 Sözleşmeli Erbaş ilanı

Başvurular: 3 Mart – 1 Aralık

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini

erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi
itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine
başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak
1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),

(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun
ilişiği kesilmemiş olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya
uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel
af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,

(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,

(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,

(11) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak, NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

(12) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa
karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak
Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak
yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra
TABLO-4’de bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının
muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her
bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların
başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul
edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız (pdf dosyasıdır lütfen tarayıcınızda açınız)

Uyarı: İlanlardaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu değildir