http://www.wannawatches.com

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Mayıs 2024 - 02:38

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 Sağlık Personeli Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

17 Temmuz 2017 - 10:32

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi
Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere
göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel
alınacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.
10- Hemşireler için nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek,
haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil
eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere)
ve ilgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmelerigerekmektedir.
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2016 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS
sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda
bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti
4- 2 adet fotoğraf
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- İlgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için
KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından
sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 444 03 03 dahili 10364 – 10365

Ayrıntılar için asıl ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?9bea821d-b04e-4e30-a14e-c29849de93d1