http://www.wannawatches.com

BDDK MURAKIP YARDIMCISI ve UZMAN YARDIMCISI ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 05:05

BDDK MURAKIP YARDIMCISI ve UZMAN YARDIMCISI ALACAK

BDDK MURAKIP YARDIMCISI ve UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Son Güncelleme :

21 Şubat 2017 - 1:19

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek
personeli alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 27 Şubat – 10 Mart

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, 08-09.04.2017 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları
halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının yazılı aşamasının yeri sınava katılmaya hak
kazanan adaylara; sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi
internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare duyurulacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 45, bankacılık uzman
yardımcısı için 45 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10’dur.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş
olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında
iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip
olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul
etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat
ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü
elinde bulundurmaması,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı
Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası
gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para
aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik
alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten
hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak

7- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin
imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer
mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit
edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir
durumu bulunmamak.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ (Pdp dosyası için tarayıcınızı kullanabilirisiniz)

(uyarı: güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz)