http://www.wannawatches.com

DHMİ Genel Müdürlüğü Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 21:15

DHMİ Genel Müdürlüğü Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı

DHMİ Genel Müdürlüğü Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı
Son Güncelleme :

22 Mayıs 2017 - 9:36

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:
– Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 26 adet.
– Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3
puan türünden en az 70 puan
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3
puan türünden en az 70 puan
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve
26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve
Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz
açıktan atama ile personel alınacaktır.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan genel şartlar,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak
c) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,
(Bknz.): “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme
Yönetmeliği”
ç) ICÂO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu
almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.)
d) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
e) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve
aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına
alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan genel şartlar,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
c) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
ç) Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70
puan almış olmak veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde
yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak. (22.05.2012
tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)
d) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 25/12/2017 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün
almamış olmak, (25/12/1991 ve sonrasında doğmuş olmak.)
e) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu
almak,(aranan şartlar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yer alan
Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı
bulunmaktadır.)
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve
aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına
alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
– Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli
seçme sınavı veya
– Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye
yönelik yazılı sınav ve
– Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir
aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi
özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5
(Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile
atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması
halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı
veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava
girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Kuruluşumuz resmi internet adresinden
(www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle
birlikte 22/05/2017-09/06/2017 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan
sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:
a) Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi,
b) 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,
ç) Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70
puan almış olmak veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan
eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge.
(22.05.2012 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.) (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik
Kontrolörü için başvuranlar)
d) Aday Başvuru Formu. (Ek-1)
e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
f) Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2)
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında
doldurulup renkli fotoğraf yapıştırılarak 3 nüsha halinde imzalı olarak gönderilecektir.)
(Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.)
Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav
için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde
(www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU :
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı
tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati
Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı
göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati
belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç
boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden
hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam
ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50
sorudan oluşur.
Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara
ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak
Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak
raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan
toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının
yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde
ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından;
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı
kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav
tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava
katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 22/05/2017 tarihinde başlayacak ve 09/06/2017 günü mesai bitiminde sona
erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları Kuruluşumuz
resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden
başvurular kabul edilmeyecektir.