http://www.wannawatches.com

Dışişleri Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 11:48

Dışişleri Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Dışişleri Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Son Güncelleme :

17 Mayıs 2017 - 11:41

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik’in” 8 inci maddesi uyarınca, sözlü-uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı
sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen
sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı
aday, 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü-uygulamalı mülakata
çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim
personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim
mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret
ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki
katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki
tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen
özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu
sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri
kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
B-SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

B.1. Kıdemli Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 1 kişi, 4 katına kadar)
a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 5 yıl
deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL,
NoSQL, IIS vb),
(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF, Java, Oracle ve ORM teknolojilerinde
deneyimli olmak tercih sebebidir)

B. 2. Kıdemli Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, 1 kişi, 4 katına kadar)
a) Hard ve Software Firewall yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,
(Linux işletim sisteminde tecrübe ve bilgi sahibi olmak tercih sebebidir),
b) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,
c) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V ve ESXde deneyimli olmak,
d) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,
e) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,
f) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
g) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services
(IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
h) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde
deneyimli olmak,
i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),
j) Ağ yönetim sistemlerinde, ağırlıklı olarak HP ve Cisco marka ağ ürünlerinin
yönetiminde aktif rol almış bulunmak. En az CCNA (Tercihen CCNP )
sertifikasyonuna sahip olmak,
k) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,
l) Ağ erişim denetimi (NAC/NAP ve 802.1x) konusunda deneyimli olmak.

B.3. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 3 kişi, 3 katına kadar)
a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı işletilmesi ve geçişlerinde en az 3 yıl
deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL,
IIS, Crystal report ve reporting servisleri vb),
(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak
tercih sebebidir)

B.4. Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)
a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio,
Visual Basic, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri
vb)

B.5. Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kişi, 2 katına kadar)
a) Windows işletim sistemi grubunda deneyimli olmak,
b) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V’ de deneyimli olmak,
c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak,
d) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak,
e) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services
(IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde
deneyimli olmak,
h) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC),
(Linux işletim sistemi, MsSql veritabanı ve IIS web sunucu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir)

B.6. Sistem Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, 2 kişi, 2 katına kadar)
a) McAfee son kullanıcı yönetim sistemlerine hakim olmak,
b) Internet Sayfalarının güvenliğinin sağlandığı “ Web Application Firewall” un yönetimi
ve güncel saldırı tekniklerine dair önlem alınması konusunda deneyim sahibi olmak,
c) Kurum içinde ve dışında hizmet veren internet sayfalarının yük dağıtımı ve sayfa
güvenliğinin sağlanmasında deneyim sahibi olmak,
d) Kurum bünyesinde bulunan “site to site”, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak,
e) Lokal ve dış erişim taleplerinin canlı yapıya aktarımı konusunda deneyim sahibi
olmak,
f) Kurum bünyesinde önemli varlıkların erişim bilgilerinin tutulduğu log programında
ihtiyaç duyulan korelasyon işlemlerinin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular, 3. maddede yer alan belgelerle beraber 29.05.2017 – 09.06.2017 tarihleri
arasında (09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00) saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığı C Blok, 4. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da posta ile teslim
edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile
eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden
fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70
(yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından
denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan
sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve
doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların
diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ
DUYURULMASI
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her
pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 4 (dört)
katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www. mfa. gov.tr” internet sitesinde
23.06.2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim
yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan
edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar
veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan
edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen
diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü-uygulamalı mülakat konuları, pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A”
fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü-uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü-uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı
sayılacaktır.
c) Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı
sıralaması oluşturulacaktır.
d) Sözlü-uygulamalı mülakat 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında Dışişleri
Bakanlığı, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.
7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 10 (on) dur.
b) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan
adayların listesi “www.mfa.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asil adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine, ilan
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup,
adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme
imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim
etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
d) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme
imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu
gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret
bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
e) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü-uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ilan orjinal linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?e4c84730-6656-42a2-82be-c122ef9cc60b