http://www.wannawatches.com

Erciyes Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak (Hemşire, eczacı, diğer sağlık) » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 03:35

Erciyes Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak (Hemşire, eczacı, diğer sağlık)

Erciyes Üniversitesi 113 Sözleşmeli Personel Alacak (Hemşire, eczacı, diğer sağlık)
Son Güncelleme :

17 Haziran 2017 - 9:38

İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE : 15/06/2017 / POSTA GAZETESİ
SON BAŞVURU TARİHİ : 30/06/2017
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Tıp Fakültesi Hastaneleri) istihdam
edilerek ücretleri özel bütçeden karşılamak üzere; 1 (bir) Eczacı, 1 (bir) Diyetisyen, 1 (bir) Fizyoterapist,
102 (yüz iki) Hemşire ve 8 (sekiz) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 113 (yüzonüç) sözleşmeli
personel alınacak olup, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınacaktır.
Eczacı pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz
kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için
KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Eczacılık pozisyonu hariç)
4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli
işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece
nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7- Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu
belirlenecektir.
BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen
belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik
tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları
yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- İş talep formu
7- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belge: ( Başvuru kodu : 2, 5, 6, 7, 8 için geçerlidir)
1) En az 80 saat Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri eğitim sertifikası sahibi olmak.
2) Hemodiyaliz cihazları ve uygulaması konusunda deneyimli olmak ve belgelemek.
3) Endoskopi cihazları konusunda deneyimi olmak ve belgelemek.

 

 

 

Asıl ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?f5576f8b-c3c0-4cca-a1ba-08e96386534a