http://www.wannawatches.com

Fırat Üniversitesi 113 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 21:43

Fırat Üniversitesi 113 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Fırat Üniversitesi 113 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

03 Temmuz 2017 - 13:41

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak
adaylara yapılacaktır.)
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç,
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş
olmak.
3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :
1- Başvurular; 17.07.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte
yapılacaktır.
2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirmede lisans mezunları için KPSSP3, lise mezunları için KPSS94 puan türüne
bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma
başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine
yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Kadro kodu 10 ile 46 arasında olan Hemşire
kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 09
Kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel
pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu
olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Ektedir)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen
kadrolara başvuranlar için)
Not: İlanımız 02.07.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır.

 

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN İLAN METNİNE (BURAYA) TIKLAYINIZ