http://www.wannawatches.com

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOĞU SAĞLIKÇI 103 SÖZLEŞMELİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

29 Şubat 2024 - 05:31

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOĞU SAĞLIKÇI 103 SÖZLEŞMELİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOĞU SAĞLIKÇI 103 SÖZLEŞMELİ ALACAK
Son Güncelleme :

27 Mayıs 2017 - 1:16

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer
alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen
pozisyonlara giderleri Döner Sermaye ve Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 103 adet sözleşmeli personel
alınacaktır.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı
Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
I – GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
1. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
2. Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3. Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
Hükümleri uygulanır.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları
gerekmektedir.
II – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (26 Mayıs – 13
Haziran 2017) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte
Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler;
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı
ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
3) Başvurulacak ilgili unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü
4) Diploma Örneği
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile
kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden
ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

ALINACAK BRANŞLAR:

Hemşire
Sağlık
Teknikeri
Biyolog
Laborant
Diğer Sağlık Personeli
Diğer Teknik Hizmet Personeli
Röntgen Teknisyeni
Psikolog
Diyetisyen

İLAN:  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?9cf4a3bd-95a1-4fb3-98db-5750efe2d29c