http://www.wannawatches.com

İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 02:47

İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK

İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK
Son Güncelleme :

09 Şubat 2017 - 4:23

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA
ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında
İstanbul İli mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki listede belirtilen boş ilçe
kadrolarına 700 (Yediyüz) “ Çarşı ve Mahalle Bekçisi” alımı yapılacak olup giriş sınavları
Valilikçe belirlenecek tarihte Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Adayların, başvuru, sözlü ve
yazılı sınav sürecinde Valilik, Kaymakamlık resmi internet adreslerini takip etmesi
gerekmektedir.
Adaylarda, aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü
sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav
sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını
taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
İlan edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu için müracaatta bulunan adaylar ilan
edilen İlçe kadrolarında değerlendirilerek, “sadece” bir İlçe Kaymakamlığına müracaat
edecek ve o İlçede sınava girecektir. Aday, Bekçi olmaya hak kazandığı takdirde sınava
girdiği (başvuru yaptığı) İlçe kadrosuna ataması yapılacaktır.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına Lise ve Dengi Okul Mezunları dışında başvuru
kabul edilmeyecektir.

1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c. En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,
d. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı
olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı
için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet
Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde
olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması
gerekir.
e. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık
kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
f. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak,
dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü
bulunmamak,
g. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
h. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkum bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve
Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık
şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden
kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

2. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ
a. Başvurular 16/02/2017 – 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri
yada ekte bulunan dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine
şahsen yapacaktır.
c. Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği
gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde
sahibine geri verilecektir.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
a. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
• Askerlik durum belgesi,
• 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
• Adli sicil belgesi,
• Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.
b. Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık
kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet
Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü
sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.
c. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele
düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.
d. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen
yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe
Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık internet sayfalarında
yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir.
b. Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet
sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.
c. Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara
verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş
Belgesi” ile girilecektir. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara
alınmayacaktır.
d. Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;
• Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
• Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
3
• Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya
aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı
değerlendirilecektir.
e. Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70)
puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
f. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet
adresinden ilan edilecektir.
5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a. Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet
sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.
b. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip
olacaktır.
c. Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe
oluşturulan Komisyonca belirlenir.
d. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
e. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
f. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet
adresinden ilan edilecektir.

6.KESİN BAŞARI LİSTESİ ve SONUÇLARA İTİRAZ
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar
aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil
edecektir.
b. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların
puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c. Asil ve yedek aday listeleri Valilik ve Kaymakamlık internet sayfalarından ilan
edilecektir.
d. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından
itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda
bulunacak ve itiraza iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap
verilir.

7.SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a. Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet
hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim
edecektir.
b. Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler
yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına
gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya
Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.
Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve
başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.
c. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar.
Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni
süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
4
d. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve
başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacaktır.

ilanın tamamına ulaşmak için tıklayınız