http://www.wannawatches.com

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 05:03

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alacak
Son Güncelleme :

01 Nisan 2017 - 23:24

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sivil kaynaktan, lisans veya önlisans düzeyinde personel alacak. Devlet personel başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

 

GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sivil kaynaktan, lisans veya önlisans düzeyinde “Jandarma (2333), U/H Teknisyeni (20),
istihkam (20), Muhabere (40), ikmal (20), Bakım (20), Personel (35), Maliye (11)” sınıflarında erkek;
“Jandarma (150), Bando (1)” sınıflarında kadın personel alınacaktır.
b. Söz konusu sınıflar için internet başvuru formundaki lisans veya ön lisans
programlarından alım yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre
eğitim safhasında yapılacaktır. (Bando sınıfına başvurucak kadın adayların müzik ve sahne sanatları
fakülteleri veya konservatuarların yaylı çalgılar keman bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.)

c. Sınava çağrılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve
mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır. (Bando sınıfı için uygulamalı mülakat sınavı yapılacaktır.)

ç. Başvurular 31 Mart-28 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Temine ilişkin
sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) ilan
edilecektir

e. Sınavlarda başarılı olan,sağlık muayenesi ve yapılacak güvenlik soruşturmasından
olumlu sonuç alarak sözleşmeli astsubay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak
temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme
yapılacaktır. İlk sözleşme süresi en az dört yıldır. Müteakip sözleşme süreleri en az üç yıl olarak
düzenlenir.

f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

 

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05
Eylül 2017’ye kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün
almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) , lisansüstü öğrenimini
tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş (Bir üst yaştan gün almamış olan 01 Ocak 1985 ve
daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) olmak.

c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak,

d. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;
 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
3) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,

f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

g. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ğ. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma
ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

j. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

3. BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER:
a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden “personel/öğrenci alımı”
sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sınav ücretinin
yatırırlmasından sonra sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya hak kazandınız” ibresi bulunan adaylar
tarafından bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır.)

c. Lisans veya önlisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim
yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 05 Eylül 2017’ye kadar mezun
olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden
alınan lisans veya önlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul
edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre yaş
ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında
başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai
saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve girişi koşullarını taşıyanlar başvuru için
bilgilendirilecektir.)

e. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet
Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için
verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.

ğ. Aday adına bilgisayar veya daktilo ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4
suret “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği,
Https://app1.jandarma.tsk.tr/PTSAday/Aday.aspx internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile,
talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı
soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik
yapılmayacaktır.)

h. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek lisans
diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları. (Bu belgeler, gerekli
görüldüğü takdirde mülakat komisyonlarınca değerlendirilecektir.)

ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı, soyadı, T.C.
kimlik numarası ve “2017 Sözleşmeli Astsubay Alımı” ibaresi olacaktır.) (Bu bilgilerin görülebilmesi için
ATM’lerden para yatırılırken adayın kendisine ait banka kartını kullanması gerekmektedir.)

UYARI: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

4. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ
Başvuruların başlaması :31 Mart 2017
Başvuruların sona ermesi :28 Nisan 2017

 

ilan pdf dosyası ve ayrıntıları için tıklayınız ( İlandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)