http://www.wannawatches.com

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 21:47

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak
Son Güncelleme :

30 Ekim 2017 - 9:17

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak
amacıyla erkek vatandaşlardan personel temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak
şartı bulunmamaktadır.

Halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017
(saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru
işlemleri sonlandırılacaktır.

Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına
gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.

Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaĢından gün almıĢ olmak
ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri
arasında arasında doğanlar)
ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988
[dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)
d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ”
kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda
(TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.
g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında
ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş
olarak istihdam edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin Ģahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit
ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından
otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak.
j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri
bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),
m. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

 

AYRINTILI BİLGİ: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?2a768ea5-6ab6-4658-83a4-db5d014c86df