http://www.wannawatches.com

Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Sözleşmeli Hemşire Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Mayıs 2024 - 15:33

Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Sözleşmeli Hemşire Alacak
Son Güncelleme :

17 Temmuz 2017 - 10:28

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ( Giderleri Özel Bütçeden
karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3
puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen Hemşire pozisyonuna sözleşmeli personel
alınacaktır.

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak
adaylara yapılacaktır.)
2- Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç olmak) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son
günü itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına
(M.K.Ü.Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel
Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi,
başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurunun son
günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak
kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3
Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel
pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu
olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve
TC No.su yazılacak)
3- Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
4- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın
adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)

Asıl ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?7f0444d6-7ee6-487d-bbee-2f078e373a03