http://www.wannawatches.com

Türk Standartları Enstitüsü 40 Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 21:53

Türk Standartları Enstitüsü 40 Personel Alacak

Türk Standartları Enstitüsü 40 Personel Alacak
Son Güncelleme :

26 Ağustos 2017 - 8:30

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türk Standartları Enstitüsünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 12 TSE uzman yardımcısı, 2 avukat, 24 memur ve 2 şoför olmak üzere toplam 40 personel alımı istanbul escort yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, 18 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kurumun internet sitesinden elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava girme hakkını kazananlar, 9 Ekim’de Enstitünün resmi internet sitesinden ilan edilecek ve sözlü sınav tarihleri belirtilecek.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresindeki “Duyurular” sayfasında ilan edilecek. Ayrıca, sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş gününde dilekçeyle ilgili komisyona itiraz yapılabilecek. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 iş gününde incelenip, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecek.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI:
Sözlü sınava başvurular 18 EYLÜL-02 EKİM 2017 tarihleri arasında(bu tarihler dahil)
internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, başvuruda bulunabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca
tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki
yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli
belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
3)Tablonun 4 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi
itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)’ndan Arapça alanında en az A seviyesi puana(90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi(ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru tarihleri
arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
4)Tablonun 6 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son
günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. (Başvuru tarihleri arasında internet
sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
5)Tablonun 10 uncu sırasında yer alan Şoför kadrosu için; E sınıfı Ehliyet sahibi olmak, SRC2
ve SRC4 Belgelerinin her ikisine birden sahip olmak(SRC1 belgesini alanlar SRC 2 belgesini
almış sayılırlar, SRC3 belgesini alanlar SRC4 belgesini almış sayılırlar, dolayısıyla SRC1 ve
SRC3 Belgesine aynı anda sahip olanlarda başvurabilir). Sağlık durumu uzun yola elverişli
olmak.(Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge
yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
6) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 21-27/28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
zorunludur.
8) Memur kadroları için, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
9)Şoför kadroları için, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur
10) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için
başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması
halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
11) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
12)Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli
bulunmamak.
13) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla(02 Ekim 2017)
sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü
itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 18 Eylül 2017-02 Ekim 2017 tarihleri arasında (bu
tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular
sayfasından elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve
mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir.
Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen
başvurular kabul edilmeyecektir.)
2) Tablonun 4 üncü, 6 ncı ve 10 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda
‘BAŞVURU ŞARTLARI’ nda belirtilen belgelerin elektronik ortamda başvuru formuna
eklenmesi zorunludur.
3)TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim
programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü
sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.
4) Avukat, Memur ve Şoför kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim
programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü
sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
5) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 09 Ekim 2017 tarihinde Enstitünün resmi internet
sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını
kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav
giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim
edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de
(http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.
6)Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya
çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.
III – SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının,
kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün,
davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun,
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;
1-Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin
mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel
kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),
borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku
ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve
makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye
ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi,
maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset
bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası
2-Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve
faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre
hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı,
idare hukuku,
b) Avukat, Memur ve Şoför kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk
Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri,
genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile
davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,
Şeklindedir.
IV – SINAV YERİ
Sözlü sınavın yapılacağı yer 09 Ekim 2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular
sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için
oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve
sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda
istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.
V – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu
aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS
puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen
kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve
üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar
sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular
sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine
posta yoluyla tebligat yapılacaktır.
Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü
içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en
geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak istanbul escorts bildirilir.
İlanen duyurulur.

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?67d605ef-cc02-4df6-a66a-719eeb04ef58