http://www.wannawatches.com

Artık ona da sözlü sınav (mülakat) getirildi. » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Mayıs 2024 - 03:15

Artık ona da sözlü sınav (mülakat) getirildi.

Artık ona da sözlü sınav (mülakat) getirildi.
Son Güncelleme :

22 Ekim 2016 - 12:14

Artık ona da sözlü sınav (mülakat) getirildi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde artık sözlü sınavla olacak

Görevde yükselme yönetmeliği değişti. Yazılı sınavla atama yapılan şef altındaki unvanlar ile unvan değişikliği niteliğindeki kadrolara sözlü sınavla atama yapılacak. Tüm kurumların uyması gereken genel çerçevede görevde yükselme yönetmeliği 22 Ekim 2016 tarihi itibariyle değiştirildi.

Önceki sistemde sadece şube müdürü ve müdür düzeyindeki kadrolar için yazılı sınav sonrasında sözlü sınav uygulanıyordu ve şef ve altındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yazılı sınav puanı esas alınıyordu. Bu değişikliğe göre şef ve altındaki unvanlara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalar için de yazılı sınava ek olarak sözlü sınav şartı getirildi. Yazılı sınavdaki puan şartı 70’ten 60’a indirildi ve yazılı sınava giren ve en yüksek puanı alan beş katı aday sözlü sınava alınacak.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMALI MADDE TABLOSU

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya
teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek
için yapılan yazılı sınavı,
15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 8 – Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere
görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer
görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda
başarılı olmaları gerekir.
MADDE 8- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların
yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak
personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan
yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.
Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü,
müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı”
ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı
kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube
müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro
veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle

tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.
Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şeklinde değiştirilmiştir.”Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuramların resmi internet

sitesinde ilan edilir.”
Ek Madde 3 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin
görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere
bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan
değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır
ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi
bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar
başarılı sayılır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar,
unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere
atanabilirler.
Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü
sınava ilişkin bükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.”Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev
alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır
ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi
bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

22 EKİM 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 8- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuramların resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin bükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yayımı tarihinden öııce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 12- Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan bükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.