http://www.wannawatches.com

MEB KENDİ PERSONELİNDEN MÜFETTİŞ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 05:54

MEB KENDİ PERSONELİNDEN MÜFETTİŞ ALACAK

MEB KENDİ PERSONELİNDEN MÜFETTİŞ ALACAK
Son Güncelleme :

26 Kasım 2016 - 13:44

MEB, şube müdürü ve üstü personel arasından maarif müfettişi alacak

TBMM genel Kurulu, milli eğitimle ilgili düzenlemeyi görüşüyor.

Genel kurulun, 25 Kasım tarihli birleşiminde, maarif müfettişliğine nasıl atama yapılacağını düzenleyen geçici maddede değişiklik yapıldı.

Buna göre, daha önce diğer kamu kurumlarında çalışan kariyer personel araısnda maarif müfettişi alımından vazgeçildi. Yeni düzenlemeye göre, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcıları arasından maarif müfetişi alınacaktır.

İŞTE DÜZENLEMENİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU

KOMİSYONDAN GEÇEN ESKİ DÜZENLEME TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN YENİ DÜZENLEME
MADDE 14- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Rehberlik ve Denetim Başkanı olarak görev yapan personel Teftiş Kurulu Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
c) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
ç) (b) bendi kapsamında görev yapan maarif müfettiş yardımcılarından yeterlilik sınavına girebilmek için gerekli olan süreyi tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”
Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 14’üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici madde 11’in (1)’inci fıkrasının (a) bendi ile (2)’nci fıkrasının ilk cümlesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini ve birinci cümleden sonra gelmek üzere ikinci cümle olarak da aşağıda belirtilen cümlenin eklenmesini ve madde numarasının geçici madde 12 olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları

“a) I. Hukuk Müşaviri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı kadrolarında görev yapan personelin görevleri sona erer ve bunlar hakkında 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir.”

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir.”

“Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez.”

Gerekçe:

Tasarı ve bu maddeyle Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Bakanlığın merkez teşkilatındaki denetim birimi kadrolu denetim elamanına kavuşturulmaktadır. Bakanlıkça yürütülen eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet adına gözetim ve denetimi görevini yürütecek olan Teftiş Kurulunun bu önemli ve özellikli görevini, taşra teşkilatı kadrolarında görevli maarif müfettişlerinin geçici olarak merkez teşkilatında görevlendirilmesi yöntemiyle yürütmesinde uygulamada bazı zorluklarla karşılaşılmakta, zamanında, verimli ve etkili bir hizmet üretme gayesi olumsuz etkilenmektedir. Bu itibarla, Başbakanlık ve diğer bakanlıklardaki merkez teşkilatı yapılanması esas alınarak, Teftiş Kurulu hareket kabiliyeti daha yüksek bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır. Bakanlık teşkilatında Maarif Müfettişi olarak görev yapanların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına mülakattaki başarı sırasına göre öncelikle atanmalarında kamu, kurum ve hizmet yararı görülmektedir. Ayrıca, Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından da yapılacak mülakatta başarılı olanların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde 5’ini geçmemek üzere başarı sırasına göre atanmalarının da Teftiş Kurulu kadrosuna idari ve mali konular ile eğitim öğretim branşlarında katkı sağlayacaktır. Bu şekilde atananlar öncelikle en az bir yıllık mesleki hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Bu düzenlemeyle teftiş hizmetleri merkezden sevk ve idare edilen nitelikli ve etkin bir yapıya kavuşturulmaktadır. 652 sayılı KHK’ya 674 sayılı KHK ile GEÇİCİ MADDE 11 eklenmiş olduğundan madde numarasının GEÇİCİ MADDE 12 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel