Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sayıştay’dan ezber bozan görevde yükselme kararı

Sayıştay 5. Dairesi görevde yükselmeyle ilgili örnek bir karara imza atmıştır. Bu karar özü itibarıyla istisnai kadrolardan görevde yükselme kapsamında olan kadrolara atama yapılmasına dur diyecek mahiyettedir ve bu haliyle bu karar bütün ezberleri bozmuştur

Sayıştay 5. Dairesi görevde

Ahmet Ünlü

Sayıştay kararında neler yer alıyor?

Örnek mahiyetindeki Sayıştay 5. Dairesinin 2013 tarihli ve 146 Karar Nolu Kararında şu ifadelere yer verilmiştir; Personel ataması ………..Belediyesinde Şef kadrosunda bulunan ………..’ın, 02.08.2011 tarihindeki istisnai memuriyet kadrosu içerisinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanmasını takiben, 15.08.2011 tarihinde de 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” te öngörülen eğitim ve sınav şartını yerine getirmeden, Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme suretiyle asaleten atandığı ve bu usulsüz atama sebebiyle kendisine yapılan, atandığı kadro ile eski kadrosu arasındaki (Mali Hizmetler Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü) fark maaş ödemeleri (Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Yan Ödeme fark ödemeleri) dolayısıyla kamu zararı oluştuğuna karar vermiştir.

Başka bir müdürlüğe atamanın basamağı olamaz

Bu Kararda ayrıca şu ifadelere yer verilmiştir; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstisnai memurluklar” başlıklı 59 uncu maddesinin ilk fıkrasında istisnai memurluklar sayılmış, Özel Kalem Müdürlüğü de bu memurluklar arasında belirtilmiştir. Ancak maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları kadroların, emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmayacağı hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanmış olma herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gibi başka bir müdürlüğe atanmanın bir basamağı da değildir.

Konuyla ilgili ödeme emri belgeleri ve ekleri ile ……… Belediyesi personeline ilişkin personel dosyalarının incelenmesi sonucunda, Şef kadrosunda görev yapan ….’ın, 02.08.2011 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandığı, akabinde ise, 15.08.2011 tarihinden itibaren de Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme suretiyle asaleten atandığı anlaşılmıştır. İlgili kişinin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59, 60 ve 61 inci maddesinde yer alan “İstisnai memurluklar” ile ilgili düzenlemelere göre, sınava girmesine ve eğitim şartını yerine getirmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmayan ………….’ın 02.08.2011 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamasında mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ilgili kişinin 15.08.2011 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanması ise mümkün değildir. İlgilinin Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanabilmesi, hem eğitim şartını sağlamasına hem de görevde yükselme süreçlerini başarıyla tamamlamasına bağlıdır. Ancak, belirtildiği üzere, ………… lise mezunu olup, görevde yükselme sınavına da girmemiştir. Dolayısıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna yapılan bu atamanın mevzuata aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, ……….’a, mevzuata aykırı olarak atandığı kadro olan Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosu ile Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda kendisine ödenen maaşlar arasındaki fark tutarı toplamı olan ………….-TL (Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Yan Ödeme fark ödemeleri) arasındaki 2013 yılında oluşan toplam fark) fazla ödemede bulunulmuştur.

Bu itibarla, Şef kadrosunda görev yapmakta iken Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan ………..’ın, eğitim ve sınav şartlarını sağlamadığı halde, Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak atanması neticesinde oluşan ………..-TL tutarındaki kamu zararının; İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Benzer bir konuda Sayıştay 7. Dairesi 2014 yılında da aynı yönde karar vermiştir. Bu kararda da; … Belediyesinde şef olarak çalışırken başkan yardımcılığına ve 6 ay başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosuna atanan ..’nun, atanma işleminin yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle kamu zararına neden olunduğu ifade edilmişti.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı ne diyor?

Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı; “Daha önce Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapan ve halen Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünde memur kadrosunda çalışan …’ın, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre şube müdürü kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin soruya şu cevabı vermiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, “… istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” inde bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 21/05/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin (a) bendinde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68’inci maddesinde öngörülen şartları taşımak” gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen personelin daha önce asaleten basın ve halka ilişkiler müşaviri olarak görev yapmış olması ve mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanmasının mümkün olduğu yönünde görüş vermiştir.

Memurlar.Net