http://www.wannawatches.com

Jandarma ve Sahil Güvenlik Temin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 20:46

Jandarma ve Sahil Güvenlik Temin Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Temin Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
Son Güncelleme :

20 Nisan 2017 - 9:36

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin fakülte ile meslek yüksek okullarında eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve giriş sınavlarına ilişkin temin yönetmeliği 20 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o metin;

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,

b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,

c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,

ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,

d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrenci adayını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

g) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak eğitimini müteakip başlayacak dönemi,

ğ) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı subay adayları yetiştiren fakülteyi,

h) İntibak Eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ı) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,

i) Meslek Yüksekokulları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı astsubay adayları yetiştiren meslek yüksekokullarını,

j) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi gereğince, adayların ortaöğretim başarılarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geliştirilen bir yöntemle tespit edilmesi sonucu elde edilen ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenen puanı,

k) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitime alınan subay ve astsubay adaylarını,

l) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim öğrenim gören öğrencilerin disiplin işlemlerine yönelik uygulanan yönetmeliği,

m) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

n) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

o) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,

ö) Şehit ve malul eş ve çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında olanların eş ve çocuklarını,

p) Temin merkezleri: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimlerini,

r) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Öncesi Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci kaynağı lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunlarıdır.

(2) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumu Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek Başkanlık tarafından; Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her yıl kadın ve erkek olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

b) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine alınacak öğrenci sayısının % 5’i oranındadır. Bu sayı Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ayrı ayrı belirlenir. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilir.

(2) Belirlenen kontenjanlar her yıl Başkanlık tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağırılması

MADDE 7 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezlerince belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvurular her yıl için, Temin Merkezleri tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas YGS puan türü veya türleri ile taban puanı, fakülte için LYS puan türü veya türleri ile taban puanı Senato tarafından tespit edilir ve Temin Merkezlerine bildirilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki YGS puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

(4) Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(5) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş için başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

(6) Sınavlara ilişkin giderler Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 8 – (1) Fakülteye ve Meslek Yüksekokullarına müracaat edecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Her yıl Senato tarafından belirlenecek kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,

c) Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e) YGS’ye katılmış ve Senato tarafından belirlenen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için belirlenen taban puanın, en az % 80’ini almış olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ı) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

l) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

n) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

(2) Adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 9 – (1) Müracaat sırasında adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lise diplomasının, Temin Merkezlerince ilan edilecek geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

e) YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi,

g) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya malullük belgesinin kurum veya valilik onaylı örneği,

ğ) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,

h) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu,

ı) Temin Merkezlerince varsa Sporcu Lisansları veya Eğitim Sertifikaları vb. istenir.

(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Hususlar

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonları Temin Merkezlerince şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi Sınav Komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabilir.

c) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında en az bir beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat Sınav Komisyonu: Mülakat sınav komisyonu, bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi olmak üzere beş personelden oluşur. Mülakat Sınav Komisyonu üyelerinin kimlerden oluşacağı; Başkanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının Temin Merkezleri, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığında ilgili birimlerin Başkanı veya yetkilendireceği personelden oluşan üst komisyon tarafından, liste halinde belirlenir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz Karar Komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere ilgili Komutanlığın Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı ile Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur.

e) Temin Merkezlerince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlardaki öğretim elemanları, Başkanlık tarafından görevlendirilebilir.

f) Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

g) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezlerince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Fiziki kontrol

MADDE 11 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezlerince belirlenerek ilan edilir.

(3) Başkanlıkça belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli Temin Merkezleri tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Olağanüstü durumlar hariç sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Olağanüstü durumlarda değişiklikler Bakan onayıyla yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 14 – (1) Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere EK-1’deki standartlara uygun parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için beş yüz tam puan üzerinden en az üç yüz puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezlerince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezleri tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 10 uncu maddedeki esaslara göre oluşturulan Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık veya astsubaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezlerince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz puan olmak üzere toplam beş yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz puan üzerinden en az üç yüz puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezlerince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı LYS sınav sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. LYS sınav sonucu olmayan veya Senato tarafından belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; LYS puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; LYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarında LYS sınavı aranmaz. Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı YGS puanının %45’i, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i, ve mülakat sınavı puanının % 35’inin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; YGS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(3) Hesaplamalarda virgülden sonra iki hane dikkate alınır.

(4) Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre erkek, kadın adaylar ve şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezlerince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(6) Sınav evrakı Temin Merkezlerince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonrası Hususlar

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 17 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl adaylar Temin Merkezleri tarafından Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler.

(2) “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Başkanlığa müracaat ederler.

(3) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 18 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezlerince incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Geçici kayıt esnasında adaylardan sağlık raporunun yanında lise mezuniyeti diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile Fakülte öğrenci adayları için LYS sınav sonuç belgesi istenir.

(3) Eksiklerini tamamlamayan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 19 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 20 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezlerine belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Temin Merkezlerince belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Başkanlığa evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Temin Merkezlerince belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin Merkezlerince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde çıkma veya çıkarılma

MADDE 21 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) İntibak Eğitimi döneminde çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 22 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre Temin Merkezlerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, ayrılan ya da vefat eden adayların dosyaları Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylardan Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir. Yüklenme senedinin içeriği Başkanlık tarafından belirlenir. Yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları

MADDE 23 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 24 – (1) Sınava giren adaylar, sınav süresince 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu kapsamında iaşe edilirler. Sınavlar esnasında maddi imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edilebilirler.

Temin işlemlerinin tek elden yürütülmesi

MADDE 25 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin işlemleri, Temin Merkezleri ile de koordine edilerek tek elden yürütülebilir. Bu durumda işlemleri yürüten komutanlığın personeli haricindeki komutanlık personeli işlemlerin yürütülmesini takviye eder veya bu süreçte hazır bulunur.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde istihdam edilecek öğretim elemanlarının seçim, atanma, yükseltme ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde istihdam edilecek öğretim elemanlarının;

a) Seçim usul ve esaslarını,

b) Atanma usul ve esaslarını,

c) Değerlendirme ve yükseltme usul ve esaslarını,

ç) Görev yaptıkları süredeki statülerini,

d) Atandıkları öğretim elemanı kadroları ile ilişikleri kesildikten sonraki usul ve esasları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Araştırma görevlisi: Akademide yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

ç) Araştırma ve Eğitim Merkezleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde yer alan Araştırma ve Eğitim Merkezlerini,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

g) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ğ) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

h) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

ı) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığını,

i) Enstitüler: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki enstitüleri,

j) Fakülte: Lisans eğitimi verilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,

k) Kurullar: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı kurulları,

l) Meslek Yüksek Okulu (MYO): Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okullarını,

m) Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

n) Öğretim elemanları: Akademide görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

o) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

ö) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemi: Akademik yeterlilik ve çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapabilmek maksadıyla kullanılacak olan sistemi,

p) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

r) Öğretim yardımcıları: Akademide belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını,

s) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

ş) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

t) Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kütüphanelerde, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

u) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen üst kuruluşu,

ü) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

v) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyeleri

Yardımcı doçentlik başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Akademi bünyesinde yardımcı doçent kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması,

d) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre yardımcı doçentlik için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmış puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

g) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik yardımcı doçent kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavından en az seksen beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

ğ) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.

(3) Çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavı için belirlenecek jüri üyeleri, akademi içinde bulunamadığı takdirde, başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren on beş gün içinde yapar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabileceği gibi Türkçe dâhil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte teslim edilir. Sınav sonucu adaya ayni gün tebliğ olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, Senato karar verir.

Yardımcı doçentliğe başvuru ilanı ve atanma

MADDE 6 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak boş yardımcı doçentlik kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Yardımcı doçentlik için başvuran adaylardan yabancı dil sınavında başarı gösterenler yabancı dil sınavının tebliğini izleyen üç gün içerisinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için, fakülte dekanı, enstitü müdürü veya MYO komutanı, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, en az biri akademi dışından olmak kaydıyla ve varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Dekanlık, enstitü müdürlüğü veya MYO komutanlığı tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Dekan, Enstitü Müdürü ve MYO Komutanı yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Yönetim Kurullarınca bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde tercihe veya atamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar gerekçeli olarak belirtilir.

(10) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarının gerekçeli kararı tekrar değerlendirilmek üzere Akademi Yönetim Kuruluna gönderilir. Akademi Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı sonrasında Başkan, atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

(11) Yardımcı doçentlerin ilk ataması üç yıllığına yapılır. Atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

Yardımcı doçentliğe yeniden atanma esasları

MADDE 7 – (1) Yardımcı doçentler, fakülte dekanının, Enstitü Müdürü veya MYO Komutanının önerisi ile her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok on iki yıla kadar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yeniden atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

(2) Yardımcı doçentliğe yeniden atanabilmek için, Akademi Senatosu tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puanının ilk yeniden atamada %60’ını, ikinci yeniden atamada %80’ini, üçüncü yeniden atamadan itibaren ise %100’ünü tamamlamış olması gerekmektedir.

Doçentlik başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Akademi bünyesinde doçent kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanlar için ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlamak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirlenebilir.

Doçentliğe başvuru ilanı ve atanma esasları

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak boş doçentlik kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolar için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça, bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Adaylar başvurularında, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler. Başvuruda istenen diğer belgeler Başkanlıkça ilanda belirtilir.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, başkan ilân edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder.

(9) Başkanlık tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(10) Akademi Yönetim Kurulu, seçilen üç profesörün değerlendirmesi sonrasında bir değerlendirme yapar ve gerekçeli kararını verir. Gerekçeli kararı sonrasında Başkan atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

Profesörlüğe yükseltilme şartları

MADDE 10 – (1) Profesörlüğe yükseltilmek için;

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

b) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

c) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,

ç) Bir profesörlük kadrosuna atanmak,

şartları aranır.

Profesörlüğe atanma şartları

MADDE 11 – (1) Profesörlüğe atanmak için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olanlar,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olanlar,

c) Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;

1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartları taşıyan doçentler,

2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),

3) 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,

atanabilirler.

Profesörlüğe başvuru ilanı ve atanma esasları

MADDE 12 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan profesörlük kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirten ilan, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına Başkanlık tarafından bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi akademi başkanlığına beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. Adaylardan istenecek diğer belgeler Başkanlık tarafından ilanda belirtilir.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, adayların durumlarını incelemek üzere; ilân edilen kadrolar için Akademi Yönetim Kurulu, en az üçü Akademi dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan beş profesörü son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Başkanlıkça bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, iki ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Akademi Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri Başkanın teklifi Bakanın onayı ile yapılır.

Öğretim üyesi olarak atanmada jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personele ilişkin özel şartlar

MADDE 13 – (1) Jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından adayların yardımcı doçent ve doçentliğe atanmaları ile profesörlüğe yükseltilmelerinde ve atanmalarında bu Yönetmeliğin 5, 8, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değerlendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam puanının yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

c) Adli durum açısından;

1) Hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmamak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçlarından mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, herhangi bir suçtan dolayı (6) ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yönelik Genel Şartlar ve Muafiyet

Genel şartlar

MADDE 14 – (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içinde ALES’ten en az yetmiş puan almak,

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az elli puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

e) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirlenebilir.

Muafiyet

MADDE 15 – (1) Doktora eğitimini tamamlamış olanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olmayanlarla İlgili Hususlar

Başvuru için özel şartlar

MADDE 16 – (1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim eleman kadroları için 14 üncü ve 15 inci maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;

a) Öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

b) Okutman kadrolarına başvurabilmek için yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,

c) Araştırma görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Uzman, eğitim-öğretim planlamacısı ve çevirici kadrosuna başvurabilmek için, en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl iş tecrübesi olmak,

d) Çevirici kadrolarına başvurabilmek için ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

şartları aranır.

Başvuru ilanı

MADDE 17 – (1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan eder.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için hazırlanan ilan Resmî Gazete ile birlikte Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere Başkanlıkça Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfasında Türkiye genelinde ilân edilerek duyurulur.

(3) İlan metninde atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, bulundukları yer, adaylarda aranacak şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında Senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir.

(4) Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 30 günden az olarak belirlenemez.

Başvuruların kabulü

MADDE 18 – (1) Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla Başkanlık tarafından belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başkanlıkça belirlenen birim, başvuru evrakının tam ve istenilen nitelikte olduğunu tespit ettikten sonra adayın belgelerini teslim alır ve bir başvuru dosyası oluşturur.

(3) Adaylık şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adaylar giriş sınavına alınmaz.

Giriş sınavı jürisi

MADDE 19 – (1) Giriş sınavı jürisi; her bir başvuru alanı için Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilgili alandan üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Öğretim üyesi bulunmayan alanlarda öğretim görevlileri veya okutmanlar da görevlendirilebilir. Jüri üyelerinin atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

Ön değerlendirme

MADDE 20 – (1) Giriş sınavı jürisi, başvuruda bulunan adaylar arasından ilân edilen kadro sayısının on katına kadar adayı;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınmış puanın %60’ını,

b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolara başvurularda, ALES puanının %60’ını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puanın %40’ını,

dikkate alarak belirler.

(2) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kadroları için belirlenen personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(3) Belirlenen adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilerek giriş sınavına çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır.

(4) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin hesaplanmasında, adayların mezun olduğu üniversitenin eşdeğerlilik hesabı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmiş olan eşdeğerlilikler esas alınır.

Giriş sınavları

MADDE 21 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü,

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim üyesi hariç diğer öğretim elemanı kadroları için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı,

olarak yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda sözlü sınav yapılır. Ancak Senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucunda altmış ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılabilir. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sözlü sınav sonuçları Akademi internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu altmış puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu,

b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolarda, ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Sıralama sonucunda adayların eşit puan almaları durumunda;

a) Alanında öğrenim düzeyi en yüksek aday,

b) Eşitlik yine bozulmamışsa, ALES puanı yüksek olan aday,

c) Eşitlik bozulmadığı durumda giriş sınavı puanı yüksek olan aday,

sıralamada üst sıraya yerleştirilir.

(3) Asıl ve yedek adaylar Akademinin resmi internet sitesinden ilan edilir.

Adayların çağrılması

MADDE 23 – (1) Asıl adaylar, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Asıl adayların, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkanlığa müracaat etmemeleri, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi, yürürlükteki mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde, yedek olarak belirlenen adaylarla sırasıyla irtibata geçilerek çağrılır.

Atanma esasları

MADDE 24 – (1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan itibaren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta bulundukları kadrolara Başkanın teklifi Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona erer.

(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları en çok iki yıl süreyle atanır.

(5) Okutmanlar süreli veya sürekli olarak atanabilirler.

(6) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(7) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren, eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu olarak atanmışsa veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(8) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadrosuna atanması durumunda ise bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan süreler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olanlarla İlgili Hususlar

Başvuru için özel şartlar

MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanı kadrolarına Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından başvurularda 14 üncü ve 15 inci maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değerlendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Jandarma Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam etmek koşuluyla, asgari bir kez sıralı hizmet görevini yapmış olmak,

2) Jandarma branşı için lisans mezunu olmak koşuluyla, iki sıralı hizmet bölgesi görevini ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibariyle tamamlayacak olmak,

3) Jandarma branşı dışındaki branşlar için ise lisans mezunu olmak koşuluyla, bir sıralı hizmet bölgesi görevini ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibariyle tamamlayacak olmak.

c) Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam ediyor veya bitirmiş olmak,

2) Sahil Güvenlik branşı için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde 12 nci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak kaydı ile grup veya karakol komutanı, arama kurtarma gemilerinde komutan veya başçarkçı, teknik veya harekât şube müdürü görevlerinden birini yapmış olmak veya onarım kademelerinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Diğer branşlar için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde 12 nci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak.

ç) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam puanın yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

d) Adli durum açısından;

1) Hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmamak,

2) 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önceki mevzuat çerçevesinde firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçlarından mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, herhangi bir suçtan dolayı altı ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.

(2) Jandarma Hizmetleri sınıfı öğretmen branşında olanlar için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sıralı hizmet görevi şartları aranmaz.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından olanlar 2547 sayılı Kanun kapsamındaki uzman, çevirmen, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına bu Yönetmelik kapsamında atanamazlar.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime tefrik edilip Akademi emrine atananlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sıralı hizmet görevi ve hizmet yılı şartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki seçim sürecine tabi olmadan, eğitim alanlarına uygun olarak yüksek lisans eğitiminde araştırma görevlisi, doktora eğitiminde ise araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına doğrudan atanırlar.

Başvuru ilanı

MADDE 26 – (1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı kadroları için ayrı olarak ilan eder.

(2) Başkanlık, Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanını Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur. Adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır.

(4) Adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde başvuruda istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(5) Birlik, karargâh ve kurumlarca, başvuruda bulunan personelin evrakı faaliyet takvimine uygun olarak Başkanlığa gönderilir.

Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendirmeye yönelik usul ve esaslar bu Yönetmeliğin 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Asıl ve yedek adaylar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına adaylara duyurulmak üzere bildirilir.

Atanma esasları

MADDE 28 – (1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan itibaren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta bulundukları kadrolara Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona erer.

(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) Okutmanlar en çok üç yıl süreyle atanır.

(5) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(6) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi, okutmanlar ve araştırma görevlilerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren; eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu atanmışsa veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(7) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadrosuna atanması durumunda ise bu maddenin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan süreler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı başvurularında güvenlik soruşturması

MADDE 29 – (1) Akademi bünyesindeki Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilk defa başvuruda bulunan adayların soruşturmaları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkartılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Güvenlik soruşturması sonuçlanmadan atama işlemi yapılmaz.

Akademisyen alt branşı

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Jandarma Hizmetleri Sınıfından öğretim elemanı kadrolarına atanan personel bu kadrolarda görev yaptığı süre içerisinde akademisyen alt branşına ayrılmış sayılır.

(2) Akademisyen alt branşına ayrılan öğretim elemanlarından; görev süresi dolup yeniden atanamayanlar, kendi isteğiyle öğretim elemanlığından ayrılanlar ile Başkanlıkça öğretim elemanlığına devam etmesi uygun görülmeyenler, Akademi dışındaki Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanırlar. Bu kapsamda atamaya tabi tutulan personel herhangi bir işleme gerek kalmaksızın akademisyen alt branşından çıkarılmış sayılırlar ve yeniden öğretim elemanlığına atanamazlar.

(3) Yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim elemanları Akademiden ilişiğini kesmeyi müteakip akademisyen alt branşından çıkar, ancak yurt dışı sürekli görevi sonlanmasını müteakip ilan edilen kadrolardaki başvuru şartlarını sağlaması ve seçim sürecini başarıyla geçmesi durumunda yeniden öğretim elemanlığına atanabilir.

Yıl içerisinde temin edilebilecek öğretim elemanı sayısı

MADDE 31 – (1) Akademide istihdam edilecek olan öğretim elemanlarının yıllık temin miktarlarının belirlenmesinde;

a) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki öğretim elemanı temininde o yıla ait Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Öğretim Elemanı Fiili Kadroları,

b) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfındaki öğretim elemanı temininde ise yürürlükte olan Akademi teşkilat malzeme kadroları,

esas alınır.

Görevlendirme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar haricinde öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmeler Başkan tarafından yapılacak ders onayı ile mümkündür. Bu kapsamda yapılacak görevlendirmeler akademisyen alt branşı kapsamında olmayıp, ihtiyaç halinde akademik takvim süresince yeni ders onayı ile görevlendirme yapılabilir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ALES için aranan geçerlilik süresi 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.