http://www.wannawatches.com

2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

24 Şubat 2024 - 13:24

2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacak

2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Son Güncelleme :

01 Nisan 2017 - 23:46

Gelir idaresi başkanlığınca tabloda açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. Devlet personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanın bir kısmı ve ilan pdf dosyası haberimizde

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin
ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre
başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam
kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A)
P35 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına
çağrılacaktır. KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

                – Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da
yapılacaktır.
               – Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı
(http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
– 01.01.2017 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz
beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV – SINAV BAŞVURUSU
– Başvurular, 10 Nisan 2017 tarihinde başlayıp, 28 Nisan 2017 tarihinde saat 17.30’da sona
erecektir.
– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır. Bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde ‘‘Gelir İdaresi
Başkanlığı Eğitim Merkezi, 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:7
Yenimahalle/ANKARA” adresine gelerek başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.
– Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
– 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak
isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer
verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar
Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel
Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar
Analizi, Ticari Hesap.

VI – DEĞERLENDİRME
– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme
yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek
ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her
adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından
yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden
puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekmektedir.
– Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
– Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday
asil, %25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulacaktır.
– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
P35 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine
ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil
ve yedek listeler uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek
listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde
bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye
yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR
– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi
içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler,
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması
yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten
itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar
sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için
hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.
– Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde
bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen
çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu
süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür
halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar,
atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi
tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak,
19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki
hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış
uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer
değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer
değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme
talepleri dikkate alınmaz.
– Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin
dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim
Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.
– Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir.
Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan
adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav
Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye
Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi
dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
İlan olunur.

ilan ayrıntıları için tıklayınız (İlandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)