http://www.wannawatches.com

İçişleri Bakanlığı 1545 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 03:21

İçişleri Bakanlığı 1545 Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı 1545 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

11 Mayıs 2017 - 8:50

Devlet personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan duyurunun ayrıntıları şu şekilde;

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI VALİLİK, KAYMAKAMLIK, İL VE İLÇE NÜFUS
BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) BÜRO
PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra
teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki
Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1545 adet sözleşmeli “Büro Personeli”
pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
2- En az önlisans mezunu olmak,
3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar)
4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için
KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS
puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına
göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

D) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan;
“T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş
(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro
Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu
puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15-22 MAYIS 2017 tarihleri arasında ilgili
sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile
erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.
3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve
en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla İle ve/veya
pozisyona müracaat eden adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna
bastıklarında ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecektir. Elektronik ortamda
başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin
olan adaylar “Tamam” butonuna basacaklardır. “Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar
bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde
eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 22 MAYIS 2017 tarihi saat: 17:30’a kadar
“İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.
6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun
çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru
tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
7- Müracaatını elektronik ortamda tamamlayıp İş Talep Formunun çıktısını alan
adaylar Bakanlığımız (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve
Dilekçeler sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu
elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurarak 2 nüsha çıktısını almak
zorundadırlar. Alınan nüshaların her birine adayın fotoğraf yapıştırarak imzalaması şarttır.
8- Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere
belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan
adaylara ait il bazlı listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr)
adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
9- Adayların elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp
imzaladığı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bir adet imzalayıp
fotoğrafını yapıştırdığı İş Talep Formunun çıktısına bu ilanın (E) maddesinde belirtilen diğer
sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 30 MAYIS 2017 tarihi mesai
bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden
teslim etmeleri zorunludur. Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim
yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
10- Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden
düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim
ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD’sini, yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri
bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri
tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.
12- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir
veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş(Sözlü)
Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla
gönderilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.
13- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
14- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep
Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Adayların (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve
Dilekçeler sayfasında bulunan ve elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını
yapıştırıp imzalayacağı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve formun
kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si,
3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli
sureti(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra
diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri
gerekmektedir.),
4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar; il tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu
lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için puan
türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, Giriş(Sözlü) Sınavına
katılmaya hak kazanacaktır.
Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile
aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana
sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan
edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı
listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet
sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Bölgesel sınav komisyonları, Giriş(Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim
eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan
adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş(Sözlü) sınav günü, saati
ve yeri Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca
duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde
yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş(Sözlü) Sınavına
alınmayacaktır.
G) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat
hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
İl gruplarına göre bölgesel sözlü sınav yerlerine ait Ek-2 sayılı tabloda, iller
gruplandırılarak, her grup illerin hizalarında sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep
Formunda tercih ettikleri İl için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında
gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır.
Sözlü sınavlar, bölgesel olarak 7 ilde 3 TEMMUZ 2017 tarihinde eş zamanlı olarak
başlayacak olup sınavlar il gruplarına göre belirlenmiş sınav yerindeki bölgesel sınav
komisyonlarınca yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav
yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler 8 HAZİRAN 2017 tarihinde Bakanlığımız
(www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav
Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik
belgelerinden(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport)
herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz
edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.
I) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Giriş(Sözlü) Sınavlarının yapılabilmesi için; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık
Merkez Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında yedi(7) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede
bölgesel sınav yeri olarak belirtilen yedi (7) İl’de Bölgesel Sınav Komisyonları,
Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.
Giriş(Sözlü) Sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve
Erzurum ilinde oluşturulan İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonunca toplam 7 İl’de
yapılacaktır. Sadece İstanbul ilinde KPSSP3 ve KPSSP93 puanlarına göre ayrı ayrı
değerlendirme yapmak üzere iki sınav komisyonu oluşturulmuştur.
Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen
ilin sınav komisyonunca, Giriş(Sözlü) Sınavına tabi tutulacaktır.
İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş
(Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş(Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almak gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
J) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Sözlü sınava katılan adaylar KPSS puan türüne
göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır.
Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı
Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra her il için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan
8
edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek
Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçları yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte
(www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar; KPSS (B) grubu puan türüne göre,
KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak
teşkil etmeyecektir.
K) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü)
Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren iki iş günü içinde
mesai saatleri arasında adayın Giriş (Sözlü) Sınavına katıldığı İlin Valilik İl Yazı İşleri
Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul
edilecektir.
İlgili sınav komisyonu itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına
göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek
duyurulacaktır.
Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde
yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
L) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1-2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin Örnek Formlar ve Dilekçeler
sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
3- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında
Kullanılacak Fotoğrafın Standartları’na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si.
Giriş (Sözlü) sınav sonuçlarının Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edildiği
tarihten itibaren, Giriş(Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama
belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik
İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye
ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
M) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, adayların İş
Talep Formunda İl tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu
uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
N) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir
nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar
arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

P) GÖREVLENDİRME
Valilikler hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruret ve diğer sebeplerle 4/B sözleşmeli büro
personelini Valilik, Kaymakamlık büroları ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde
görevlendirebilir.
R) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş(Sözlü) Sınav şartlarından bir veya
birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları
ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Asıl ilan pdf linki:  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?fdc56555-ce87-4cb7-8e30-d969d71fa0e6