http://www.wannawatches.com

KYK 1044 Sözleşmeli Personel alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 01:54

KYK 1044 Sözleşmeli Personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas
alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer
alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 601’i kadın 443’ü erkek olmak üzere toplam
1044 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır.

KYK 1044 Sözleşmeli Personel alacak
Son Güncelleme :

31 Mart 2017 - 13:34

Devlet personel başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas
alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer
alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 601’i kadın 443’ü erkek olmak üzere toplam
1044 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın
veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan
sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından
KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için
istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır.
Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.
Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim
Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat
çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama
kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır).
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,
f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını, 05.04.2017 tarihinden 14.04.2017 tarihi saat 23:59’a kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr)
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar
için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),
b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)
üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayabilecek nitelikte olacaktır.
Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece
bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için
sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav
tarihleri 24.04.2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet
adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ilan pdf dosyası ve ayrıntıları için tıklayınız ( İlandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)