http://www.wannawatches.com

PTT ÇOK SAYIDA MEMUR ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

19 Nisan 2024 - 12:09

PTT ÇOK SAYIDA MEMUR ALACAK

PTT ÇOK SAYIDA MEMUR ALACAK
Son Güncelleme :

17 Nisan 2017 - 22:05

Başvurular, 18-23 Nisan 2017

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yapılan duyuru şu şekilde;

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından 1.113 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 637 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç
olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru
tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.
ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.
h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki
okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl
hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş
yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru
tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek
derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu,
kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Başvurular, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve
http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmibeş) tercih
yapabilecektir.
NOT: Şirketimizin yapmış olduğu 2017/1 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil
olarak atanmaya hak kazanan ve sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen
şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti
olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan
edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan
adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup
Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail
adreslerine e-posta gönderilecektir.
3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü
belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde,
bunlara ilişkin Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçici sürücü
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip,
sonuç ilgiliye bildirilecektir.
6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama
yapılacaktır.
Puanların eşit olması halinde;
* KPSS puanı yüksek olan,
* KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş
olan,
* Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Adayın ataması yapılır.
NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili
Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde
(ilçe yerleşimleri de dahil) görevlendirilecektir.
7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan
boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler
arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık
süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği
(Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade
edilecektir.)
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

GENEL HÜKÜMLER
1) Asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde
8 inci maddede istenen belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün
İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin
ataması yapılmayacaktır.
2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen
adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren
on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep
olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç
mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan
başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili
görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm
durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa
3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte
bulunmaları gerekmektedir.
4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda
Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan
ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde
mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları
kabul edilmeyecektir.

NOT: İstihdam edilecek personelin pozisyon unvan ve sayısı ile görev yerlerini, mezun
oldukları bölüm ve kodlarını gösterir tablolar Şirketin internet adresinde (www.ptt.gov.tr,
http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

İLANDAKİ GÜNCELLEMELERDEN SİTEMİZ SORUMLU TUTULAMAZ