http://www.wannawatches.com

Sağlık Bakanlığı 18000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Mayıs 2024 - 02:39

Sağlık Bakanlığı 18000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi
yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık
personeli alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı 18000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

31 Mayıs 2018 - 22:30

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi
yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık
personeli alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları
kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 04– 11 Haziran 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen
tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını tercih
etmek isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş
adayların, 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Devlet Personel Başkanlığı
Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış
adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları
dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru
yapmayacaklardır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine
göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri
dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında () yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(
) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b)
veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık
süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”