http://www.wannawatches.com

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA ATAMA KURASI YAYIMLANDI » Kamu BilgiKamu Bilgi

17 Nisan 2024 - 06:35

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA ATAMA KURASI YAYIMLANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA ATAMA KURASI YAYIMLANDI
Son Güncelleme :

22 Şubat 2017 - 3:40

Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımladı. 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlan metni şu şekilde;

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak
Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı
kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra imzalayarak ilan edilen takvim
çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi
Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya
da elden teslim edeceklerdir

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler
tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru
sahibine aittir.

6) Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhal yerlerden en fazla on (10) tercihte
bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşmemesi
halinde boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirilecektir.

7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 09 Mart 2017 Perşembe -16
Mart 2017 Perşembe saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal
edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan,
kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul
edilecektir.

9) Bu kurada yerleşip özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi dışında
diğer statülerde görev yapanlar, kura tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde görevlerinden
ayrılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde görevlerinden ayrılmayanların atamaları
yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren
bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilecektir.

 

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A
maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş
tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki
diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü
tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 18:00’e
kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan
uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (en geç 01 Mart 2017
Çarşamba günü saat 18:00’e kadar mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya
diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini
göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi
bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/) kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan
unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanlar belge göndermeyeceklerdir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip
ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.

 

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş
haddini doldurmuş olanlar,

6) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı
Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar bu kuraya başvuramayacaklardır.

 

D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte;
ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo
ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine
eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik
soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar PBS üzerinden çıktısını alabilecekleri “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak
göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz
sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakayaolanların
atamaları yapılmayacaktır)

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe.

e) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

f) Mal bildirim formu.

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en
son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI KADRO VE POZİSYONLARINA
YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ YERLEŞTİKLERİ KURUMUN
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESLERİNE TESLİM EDECEKLERDİR.

(Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleşenler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Kamu
Hastaneleri Kurumu Kadrolarına Yerleşenler Kamu Hastaneleri Kurumuna, Halk Sağlığı Kurumu
Kadrolarına Yerleşenler Halk Sağlığı Kurumuna.)

 

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0 (312) 565 50 00