izmir escort
Tarım Bakanlığı'ndan yer değiştirme duyurusu » Kamu Bilgi kuşadası escortmalatya escorthttps://1baiser.com/escort/parissexemodelbodrum escortizmir buca escortizmir escortbahis sitelericasino siteleriEscort Londonhttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money
http://www.wannawatches.com

Tarım Bakanlığı'ndan yer değiştirme duyurusu » Kamu BilgiKamu Bilgi

10 Haziran 2023 - 18:40

Tarım Bakanlığı’ndan yer değiştirme duyurusu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yer değiştirme ilanını yayımladı. Yayımlanan ilana göre başvurular 21 ila 25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Tarım Bakanlığı’ndan yer değiştirme duyurusu
Son Güncelleme :

09 Mayıs 2018 - 20:14

 

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 Hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. Bu maddenin (e) ve (f) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.” hükmüne amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde il, ilçe ve kuruluşlar personel ihtiyaçlarının kurum içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda istanbul escort gösterilmiştir.

Buna göre;

1- İl, ilçe ve kuruluşlar için ihtiyaç duyulan boş kadrolar unvan bazında tespit edilerek 11.05.2018 tarihinde www.tarim.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

2- İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar, 21.05.2018 -25.05.2018

(mesai bitimi – saat 18.00 e kadar) tarihleri arasında aynı web adresindeki İl/ilce/kuruluş müdürlüklerinde görev yapanlarhazırlanan tercih formlarından uygun olanı doldurup kaydet işlemi ile müracaat edebileceklerdir. İnternet ortamında yapılan ve kaydedilen müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son kesinleştirilen tercih geçerli olacaktır. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından, tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan iki nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra, bir nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisinde

kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Atama işlemlerine esas olacak müracaat formu çıktıları, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem birimi tarafından alınarak ilgili atama birimlerine gönderilecektir. Ancak, kuruluşlar için ilan edilen boş kadrolardan kriter belirtilen yerleri tercih eden personel tarafından, tercih edilen boş kadrolar için aranan kriterlere ait belgeler APS veya kargo ile 30.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaştırılan belgelerle ilgili müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3- İlan edilen boş kadrolara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın İl/ilçe/kuruluş müdürlüğüne giderek, iki adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaklardır. İlgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek, bir nüshası ise çalıştığı birime gönderilecektir. 2016-2017 Yılı dönem atamasında yerleştirilip ataması yapılanlardan mazeretsiz olarak görevinden ayrılmayanlar 2018 dönem atamasında müracaatta bulunamayacaktır. Sehven atansalar bile atamaları iptal edilecektir.

4- İlgililer; müracaat formunda ilan edilen boş kadrolardan unvanlarına uygun olan en fazla 7 (yedi) yer için tercihte bulunabileceklerdir.

5- Bir boş kadro için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti fazla olan personele öncelik verilecektir.

6- Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri en

geç 25.06.2018tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, sonuçlar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında ilan edilecektir.

7- Puana ve Yerleştirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, 25-28/06/2018 tarihleri arasında yapılacak olup, sonradan yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.

8- Kesin yerleştirme sonuçları 06.07.2018 tarihinde ilan edilecektir.

9- Ataması yapılan personel, atama tarihinden itibaren mazeretsiz olarak 3 (üç) ay içinde eski görevinden ayrılmadığı takdirde atamaları iptal edilecektir.

10- Yapılan yerleştirme sonuçlarına göre personelin atama işlemleri; ilgili mevzuat

gereği başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması gerekenler hariç, en geç 31.07.2018tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, hizmet puanı ve süresinin hesaplanmasında da aynı tarih esas alınacaktır. Başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılanların ataması ise cevabi yazıların gelmesini müteakip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

11- Yerleştirilen veya yerleştirilip ataması yapılan personelin yönetmelikte ve genelgede belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir.

12- Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerine idari bağlılığı olan kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personel için, Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği aranacak nitelikler, yapılan ilanda her kuruluş müdürlüğü ve unvan için düzenlenen listelerde ayrı ayrı belirtilmiş olup, bu kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personelin istenilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri gösteren (Yüksek lisans, doktora belgeleri ile bunlara ait uzmanlık alanına dair tez konusunu belirten ‘Tez Jürisi Onay’ sayfasının tasdikli sureti ve ilgili mevzuatı gereği kabul edilebilir yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge gibi) belgelerin, 3 üncü maddede belirtildiği şekilde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olması durumunda ilgili Genel Müdürlüğün görüşüne başvurulacaktır. İlan edilen niteliklere sahip olmayan personelin söz konusu tercihleri değerlendirilmeyecek, ataması yapılan personelden bu nitelikleri taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin ataması iptal edilecektir.

13- Bu esaslara göre yapılan atama sonucunda bulunduğu yerden ilişiği kesilenlerin hiçbir şartta onay iptali mümkün olmayıp, atandıkları yerde görevlerine başlayacaklardır.

14- Norm kadro usul ve esaslarının uygulanmasına dair Bakanlık Makamının 02.03.2018 tarihli ve 369 sayılı onay eki Bakanlığımız İl Müdürlükleri Bünyesindeki Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinin Norm Kadrolarının tespit ve Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların 4 ve 5 inci maddelerinde Ziraat Fakültelerinin Gıda ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile Su Ürünleri ile ilgili bölümlerinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olanların Gıda ve Su Ürünleri için belirlenen norm kadro içerisinde değerlendirilecekleri hükme bağlandığından Ziraat Fakültelerinin bu bölümlerinden mezun olanların ilan edilen tablodaki Gıda ve Su Ürünleri bölümlerinden tercihte bulunmaları gerekmektedir.

15- İl Müdürlüklerinin merkez birimleri için yapılacak atama işlemleri İl Müdürlüğü emrine yapılacak olup ilgililerin şube müdürlükleri bazındaki görev yerleri daha önce çalıştıkları birimler ve norm kadroları esas alınarak Valiliklerce (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) belirlenecektir.

16- Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan ”

. ..Bıı maddenin e bendi (İl içerindeki ilçeler arası ve ilçelerden İl merkezine yapılacak yer değişikleri; ihtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.), f bendi (aynı il içerisinde olmak norm kadrosu uygun olmak, halen çalıştığı İl/ilçe/birim/kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmak atanacağı kuruluşun şartları taşımak yazılı olarak talep etmek ve kuruluşun bağlı bulunduğu bakanlık hizmet biriminin uygun görüşünü almak kaydıyla İl/ilçe/birimden kuruluşlara, kuruluşlardan il/ilçe/birim kuruluşlara her zaman Genel Müdürlükçe personelin ataması yapılabilir.) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz…” hükmüne uygun müracaat yapılması gerekmekte olup, buna uymayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereği Ağustos-Eylül döneminde İl içi atama yapacak olan İl Müdürlükleri, tekraren yapılabilecek olan boş kadro ilan ve atamalarını önlemek için, Genel Müdürlüğümüz tarafından açıklanan boş kadro ilanlarını da dikkate alarak gerekli değerlendirme ve işlemleri usulüne uygun ve süresi içerisinde yapacaklardır.

Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere duyurulması hususunu önemle rica ederim.

2018 YILI YÖNETMELİĞİN 14/a GEREĞİ DÖNEM ATAMA TAKVİMİ

Boş Yerleri İlan Edilmesi 11.05.2018

Tercihlerin Alınması 21 – 25/05/2018

Kriterlere ait belgelerin son teslim tarihi 30.05.2018

Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması 25.06.2018

İtiraz tarihleri 25 – 28/06/2018

Kesin Sonuçların İlan Edilmesi 6.07.2018

Atama Onayların Yazılması 31.07.2018

freecellphonedirectory.com

izmir escort